Gmina Goworowo

dziś jest: 22 września 2018
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
LGD Zaścianek Mazowsza

Druk do odczytu

Druk do odczytu

Druk do odczytu

 

LGD „ZAŚCIANEK MAZOWSZA” zaprasza na szkolenie

1 formularz zgloszeniowy rozliczenie MILA, IZ

1 formularz zgloszeniowy SPU

2 harmonogram i program szkolenia rozliczenie MILA, IZ

2 harmonogram i program szkolenia rozliczenie premia

I EDYCJA MAZOWIECKIEGO KONKURSU SERÓW ZAGRODOWYCHdockonkurs-ii-2dockonkurs-ii-1docwarsztaty

doc04406920160901121317_001doc04406720160901120715_001

Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Zaścianek Mazowsza

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 23-10-2012 r. do dnia 06-11-2012 r. do godz. 1600. Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II.  Miejsce udostępnienia:

a) Formularzy wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” www.zascianekmazowsza.pl; Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013); Agencji Restrukturyzacji   i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl .

b) Kryteriów wyboru operacji przez LGD:

Na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl udostępniono Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania LGD „Zaścianek Mazowsza” wraz z kryteriami wyboru operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej oraz Odnowa i rozwój wsi (załącznik nr 5 do LSR).

c) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępne są we wnioskach o przyznanie pomocy oraz na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl .

 III.  Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

–                    dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” –  326 296,40 zł;

–                    dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 194 014,90 zł;

–                    dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 988 861,80 zł.

IV.   Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:

Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:

1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje  co najmniej jedno z przedsięwzięć.

2. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje  o większej liczbie punktów.

3. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 50 pkt;

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 45 pkt;

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 40 pkt;

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są  w Biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 767-18-25.

Dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na konsultacje – wkrótce kolejny nabór wniosków

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przygotowuje się do kolejnego naboru wniosków.

W związku z tym zapraszamy mieszkańców gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn na konsultacje, aby wspólnie ocenić Państwa pomysły lub projekty, a przede wszystkim sprawdzić czy są one zgodne z celami i założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz czy realizują cele PROW na lata 2007-2013. Pragniemy pomóc również tym, którzy chcą skorzystać ze środków unijnych lecz nie posiadają odpowiedniej wiedzy czy doświadczenia w zakresie konstruowania wniosków.

Zależy nam, by wnioski o dofinansowanie składane za pośrednictwem LGD „Zaścianek Mazowsza”, były przygotowane poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym, co niewątpliwie wpłynie na skrócenie procesu rozpatrywania wniosków.

Po zaakceptowaniu terminów przez jednostkę wdrażającą planujemy ogłosić nabory na działania:

  1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
  2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
  3. „Odnowa i rozwój wsi”.

Z konsultacji doradztwa można skorzystać:

1)     Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, sala konferencyjna

18-09-2012r. w godz. od 1000 do 1400

2)     Urząd Gminy w Czerwinie Plac Tysiąclecia 1

20-09-2012 r. w godz. od 1000 do 1400

3)     Urząd Gminy w Goworowie ul. Ostrołęcka 21 pokój nr 15

21-09-2012 r. w godz. od 1000  do 1400

4)     Biuro LGD w Troszynie, ul. Polna 15

od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 1600

(przed przybyciem do biura prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 297 671 825).

Przy oznaczonym stoisku na imprezach gminnych:

1)     XII Jarmarki czerwińskie i X dni kukurydzy – 02-09-2012 r.;

2)     Pożegnanie lata – dożynki 2012 w Goworowie – 16-09-2012 r.;

3)     Drugi zajazd szlachecki w Troszynie – 23-09-2012 r.

 

 Zapraszamy

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza
wszystkich chętnych z terenu gmin Troszyn, Goworowo, Czerwin oraz Rzekuń
do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu
Tytuł szkolenia
Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Opis szkolenia
Na szkoleniu omówione zostaną zasady naboru wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:
 I etap szkolenia obejmuje omówienie tematyczne w/w działania,
 II etap obejmuje zajęcia warsztatowe na formularzach.
Termin szkolenia
06 czerwiec 2012 r.
Miejsce szkolenia
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”,
Ul. Polna 15; 07 – 405 Troszyn
Termin zgłaszania uczestnictwa
4 czerwiec 2012 r.
Uwaga !!!: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu :
 telefonicznie (29) 767-18-25
 lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać:
 na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”07-405 Troszyn, ul. Polna 15
 lub e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl
Zapraszamy

Druk do odczytu-harmonogram szkoleń

Druk do pobrania-formularz zgłoszeniowy 6-06-2012

OSTATECZNA INFORMACJA O NABORZE

Nabór wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

                          I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 15-06-2012 r. do dnia 02-07-2012 r. do godz. 1600. Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15, 07-405 Troszyn, w dni od poniedziałku do piątku                          w godzinach od 800 do 1600.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

                        II. Miejsce udostępnienia:

a) Formularzy wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” www.zascianekmazowsza.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

b) Kryteriów wyboru operacji przez LGD:

Na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl udostępniono Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania LGD „Zaścianek Mazowsza” wraz z kryteriami wyboru operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (załącznik nr 5 do LSR).

c) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępne są we wnioskach o przyznanie pomocy.

            III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

–    dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 210 488,40 zł.

          IV.  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:

Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:

1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje                 co najmniej jedno z przedsięwzięć.

2. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje  o większej liczbie punktów.

3. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 45 pkt;

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 767-18-25.

Oba egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 25 maja 2012 r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu „Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy gmin Czerwin, Goworowo, Troszyn i Rzekuń, których serdecznie zapraszamy na spotkania promocyjne, podczas których można będzie zgłosić chęć udziału w projekcie oraz uzyskać szczegółowe informacje.

Regulamin realizacji projektu – dokument do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – druk do pobrania

Harmonogram spotkań promocyjnych – druk do pobrania

 

 

OSTATECZNA INFORMACJA O NABORZE

Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza

I.  Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 17-04-2012 r. do dnia 01-05-2012 r. do godz. 1600. Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15, 07-405 Troszyn, w dni od poniedziałku do piątku                          w godzinach od 800 do 1600.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

 II. Miejsce udostępnienia:

a) Formularzy wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” www.zascianekmazowsza.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

b) Kryteriów wyboru operacji przez LGD:

Na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl udostępniono Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania LGD „Zaścianek Mazowsza” wraz z kryteriami wyboru operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (załącznik nr 5 do LSR).

c) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępne są we wnioskach o przyznanie pomocy.

  III.  Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 326 296,40 zł.

IV.  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:

Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:

1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje                 co najmniej jedno z przedsięwzięć.

2. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 50 pkt;

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne   doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 767-18-25.

Oba egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że dnia 10 sierpnia 2011 roku rozpocznie się proces konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 i będzie trwał do 24 sierpnia 2011 roku do godziny 1600 .

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić kartę uwag, następnie przesłać ją na adres: lgdzascianekmazowsza@wp.pl.

Istnieje również możliwość skorzystania  z punktu konsultacyjno-informacyjnego, który mieści się w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie. W punkcie tym można będzie zapoznać się z projektem aktualizacji LSR, uzyskać wszystkie informacje oraz wyjaśnienia nt. zmian wprowadzonych w LSR oraz zgłosić swoje wnioski, uwagi czy postulaty dot. konsultowanego dokumentu.

Ponadto dnia 12 sierpnia 2011 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu odbędzie się spotkanie konsultacyjne. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić:

¾     telefonicznie (29) 767-18-25

¾     lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który  należy przesłać:

  • na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”07-405 Troszyn, ul. Polna 15
  • lub e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaprezentowania swoich opinii nt aktualizacji LSR.

Uwagi, które nie wpłyną do siedziby LGD w określony terminie, bądź nie zostaną przestawione na karcie uwag, nie będą uwzględniane.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Projekt aktualizacji LSR
  2. Karta uwag
  3. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie konsultacyjne

 

 

 

wtorek, 09 Październik 2012 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011