Gmina Goworowo

dziś jest: 15 czerwca 2021
Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego ,kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na :

 „ Przystosowanie istniejącego budynku magazynowo-garażowego

i terenu na punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

w miejscowości Goworowo przy ul. Szkolnej 16a, gm. . Goworowo .

1. Lokalizacja ;

     – działka o nr ewid.  685/2 i 685/4  w obrębie  Goworowo , gm. Goworowo,

 2. Zakres opracowania;

–  wykonanie dokumentacji na adaptację istniejącego budynku i terenu   z wydzieleniem boksów  na poszczególne rodzaje odpadów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami,…,  ,

– zagospodarowanie terenu,

 3. Inwestor jest w posiadaniu map do celów projektowych, wypisu i wyrysu  z planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Jesteśmy na etapie przygotowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Termin  wykonania  kompletnego w/w opracowania ustala się do dnia  10.05.2013 roku.

Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 08.04.2013 rok  w sekretariacie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

 Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela;  insp.d/s inwestycji,   budownictwa i drogownictwa w tut. Urzędzie pok. nr 11, tel 29 7614043 .

Wójt  Gminy  Goworowo

Małgorzata  Maria Kulesza

czwartek, 28-03-2013, 12:10 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1492
PODSUMOWANIE ROKU 2012 STRONY GOWOROWO.PL

W związku z kończącym się rokiem 2012, pragniemy podsumować najciekawsze wydarzenia zamieszczanie na stronie internetowej Gminy Goworowo:

 

  • Ferie zimowe z GOKSiR

„Największą popularnością w programie ferii z GOKSiR cieszyły się gry zespołowe…”

Piłka nożna, unihokej, drużynowe turnieje sieciowe to propozycje, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Dzieci oraz młodzież miały również okazję spróbować swoich sił w grze w warcaby.

Obszerna relacja danego materiału dostępna TUTAJ

 

 

poniedziałek, 31-12-2012, 13:58 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2252
Podpisanie umowy dla operacji „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo”

W dniu 5 listopada br. w Siedlcach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Goworowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego na przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji pn. „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo”.

piątek, 09-11-2012, 08:58 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1993
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego ,kosztorysu inwestorskiego  i nakładczego na „ Przebudowę budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej”  w msc. Żabin  gm. Goworowo .

czwartek, 04-10-2012, 09:15 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1625
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu termomodernizacji ,kosztorysu inwestorskiego  i nakładczego na „ Termomodernizacje budynku domu nauczyciela w Czarnowie” gm. Goworowo .

czwartek, 04-10-2012, 09:05 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1576
I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Goworowie informuje, że w tut. Urzędzie znajduje się do wglądu  dokumentacja budowlana na;

1) „Przebudowę drogi gminnej w msc. Cisk” na odcinku o długości 3.006,56 mb,

2) „Przebudowa drogi  gminnej Daniłowo – Smólnik”  od. km 0+000 do km 3+294,22

W związku z powyższym istnieje możliwość  zapoznania się z w/w dokumentacją i wniesienie ewentualnych  uwag w terminie do dnia 10.10.2012 roku w pok. nr 11  w tut. Urzędzie.

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                        Małgorzata Maria Kulesza

poniedziałek, 24-09-2012, 13:46 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1356
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na podwieszenie linii oświetlenia ulicznego w Czarnowie i Goworowie. Pełen zakres prac określony został w przedmiarach robót, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. Lampy wraz z wysięgnikami zostaną dostarczone przez Urząd Gminy Goworowo. Zamówienia należy wykonać do końca października 2012r. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23 w terminie do 28 września 2012r. do godz. 10.00. Osobą do kontaktu z Oferentami jest Pani Ewa Burzycka (tel. 297693722).

Do pobrania przedmiar robót

piątek, 21-09-2012, 15:25 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1286
Moje boisko – Orlik 2012

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Goworowie Nr działki 126/1, 127/5 obręb Goworówek”. Popularnego „Orlika” wykonuje firma Eurocourt Sp. z o. o., ul. Wolności, 26-600 Radom, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę o wysokości 995 540,99 zł.

czwartek, 30-08-2012, 15:43 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2633
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”. Inwestycję zrealizowała firma Usługi Brukarskie Kruk Zbigniew, 05-240 Tłuszcz, Ul. Prosta 19, która w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę o wysokości 796 508,22 zł.

czwartek, 30-08-2012, 15:37 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2867
„Modernizacja szkolnego placu zabaw w Pasiekach” oraz „Modernizacja szkolnego placu zabaw w Kuninie”

W ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” realizujemy inwestycje pn. „Modernizacja szkolnego placu zabaw w Pasiekach” oraz „Modernizacja szkolnego placu zabaw w Kuninie” na terenach miejscowych szkół podstawowych.

czwartek, 30-08-2012, 15:30 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1955
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011