Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2022
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
Zaproszenie do składania ofert

 

 

Formularz cenowy

czwartek, 28-04-2022, 08:35 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 180
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu  Gminy Goworowo.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szacowana masa odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia , ustalona na podstawie wniosków złożonych przez posiadaczy odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG BAG wynosi 180 Mg.

Termin realizacji zamówienia: do 10 czerwca 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

poniedziałek, 04-04-2022, 11:14 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 231
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.6.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej”.

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – Projekt Drogowy

Załącznik nr 10 – Projekt Elektryczny

Załącznik nr 11 – Projekt Sanitarny

Załącznik nr 12 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 13 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 14 – Przedmiar drogowy

Załącznik nr 15 – Przedmiar elektryczny

Załącznik nr 16 – Przedmiar sanitarny

Wyjaśnienia treści SWZ

 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 29-03-2022, 15:30 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 237
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.3.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Dostawa do siedziby ZGK w Goworowie materiałów przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – protokół odbioru końcowego

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 18-02-2022, 11:47 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 269
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.2.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 9 – Projekt Drogowy

Załącznik nr 10 – Projekt Elektryczny

Załącznik nr 11 – Projekt Sanitarny

Załącznik nr 12 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 13 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 14 – Przedmiar drogowy

Załącznik nr 15 – Przedmiar elektryczny

Załącznik nr 16 – Przedmiar sanitarny

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czwartek, 17-02-2022, 12:14 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 278
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku

Plan postępowań – aktualizacja

piątek, 14-01-2022, 11:36 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 283
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.11.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie na lata 2022 – 2023”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 27-12-2021, 13:16 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 354
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.10.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 6 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 7 – Uchwała nr 3.1.a.69.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2021 r.

Załącznik nr 8 – Uchwała nr XXXVII.236.21 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ II

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 18-11-2021, 11:24 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2077
Ogłoszenie o przetargu

WÓJT  GMINY  GOWOROWO
OGŁASZA

pierwszy  przetarg  pisemny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jawory Wielkopole, zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Kruszewie

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 27/2 o powierzchni 0,9300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jawory Wielkopole, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr: OS1O/00081136/4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Kruszewie, stanowiącej własność Gminy Goworowo. Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo nieruchomość ta oznaczona jest symbolem U – co oznacza: teren zabudowy usługowej według planu.
  2. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, murowany w kształcie litery L, dwuklatkowy. Fundamenty betonowe, ściany wykonane tradycyjnie z cegły czerwonej. Stropy nad parterem i piętrem drewniane oparte na ścianach konstrukcyjnych.  Kominy murowane z cegły czerwonej. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo- krokwiowa. Dach wielospadowy  o pochyleniu 310 i 370. Pokrycie dachu blacho dachówka emaliowana, rynny i rury spustowe stalowe.  Schody wewnętrzne drewniane w hollu głównym dwubiegowe ze spocznikiem, w drugiej klatce schody zabiegowe. Schody zewnętrzne betonowe. Posadzki  z wykładziny PCV, terakota, gres, deski. Tynki na ścianach cementowo-wapienne. Na stropach tynki cementowo-wapienne na trzcinie. W łazienkach i kotłowni glazura. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe. Parapety wewnętrzne drewniane. Parapety zewnętrzne  z blachy. W części budynku wykorzystywanego jako szkoła znajdował się również lokal mieszkalny.  Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie c.o.  Obiekt monitorowany.

poniedziałek, 11-10-2021, 10:01 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 527
Zapytanie ofertowe

wtorek, 14-09-2021, 11:41 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 318
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011