Gmina Goworowo

dziś jest: 19 listopada 2018
Imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2014.11.05

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na „Zagospodarowanie centrum miejscowości Czarnowo”. Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje m.in.
– remont aneksu kuchennego w budynku remizo – świetlicy wraz z montażem nowego wyposażenia;
– remont pomieszczeń zespołu sanitarno – szatniowego budynku, polegający na wybudowaniu kabin sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami oraz remontem pomieszczenia szatniowego;

środa, 05 Listopad 2014, 10:50 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 670
Informacja dot. zapytania ofertowego

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24.10.2014r. dot. Odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goworowo informuję, że termin realizacji przewiduje się na okres 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

poniedziałek, 27 Październik 2014, 14:00 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 609
Zapytanie ofertowe

Goworowo, dn. 2014.10.24

ZAPYTANIE OFERTOWE

logo wfoś

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo (miejscowości Borki, Cisk, Czarnowo, Czernie, Goworówek, Gierwaty, Grabowo, Grodzisk Mały, Jawory Stare, Jurgi, Kółko, Kruszewo, Kunin, Lipianka, Ludwinowo, Michałowo, Pokrzywnica, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Ponikiew Mała Kol., Rębisze Działy, Rębisze Kolonia, Rębisze Parcele, Szarłat, Szczawin, Wólka Brzezińska, Wólka Kunińska, Żabin ) w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 216,12 Mg odpadów. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:

1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,

2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,

3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,

4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 29 października br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy
Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 24 Październik 2014, 15:12 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 594
Ogłoszenie

Ogłoszenie

poniedziałek, 15 Wrzesień 2014, 13:35 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 577
ZAPYTANIE OFERTOWE

logo wfoś

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo (miejscowości Brzeźno, Brzeźno Kolonia i Goworowo) w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 54,52 Mg odpadów. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:
1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,
2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,
3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,
4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.
Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 26 sierpnia br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy

Małgorzata Maria Kulesza

czwartek, 21 Sierpień 2014, 12:03 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 630
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/16/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – etap II”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – przedmiary robót

Załącznik nr 10 – projekt budowlany – branża budowlana

Załącznik nr 11 – projekt budowlany – branża sanitarna

Załącznik nr 12 – projekt budowlany – branża elektryczna

Załącznik nr 13 – STWiOR

Wyjaśnienie SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 11 Sierpień 2014, 14:42 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 537
Ogłoszenie

Numer sprawy: 271/1/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby ZS Nr 1 w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 31 Lipiec 2014, 15:31 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 583
Ogłoszenie

Numer sprawy: 271/15/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – przedmiary robót

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany Borki

Załącznik nr 11 -Projekt budowlany Grodzisk Mały – Wólka Brzezińska

Załącznik nr 12-Projekt budowlany Wólka Brzezińska

Załącznik nr 13 – STWiOR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1

 

 

 

środa, 30 Lipiec 2014, 14:30 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 543
OGŁOSZENIE

DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

II Przetarg ustny nieograniczony.

wtorek, 08 Lipiec 2014, 14:29 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 616
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert na „Adaptację wraz z rozbudową istniejącego budynku biblioteki w Żabinie na punkt przedszkolny wraz z filią biblioteczną”.

czwartek, 03 Lipiec 2014, 14:26 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 738
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011