Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2018
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 271/5/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie”

Do pobrania komplet dokumentów

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 23 Maj 2013, 15:13 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 716
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 271/4/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Goworowo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”

Do pobrania komplet dokumentów

Zmiana SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Unieważnienie postępowania

poniedziałek, 20 Maj 2013, 18:30 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 684
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 271/3/2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Goworowie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie”

Do pobrania komplet dokumentów
Zmiana SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 06 Maj 2013, 15:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 750
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót na remont Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance.

1. Lokalizacja budynku, dane techniczne ogólne:
– działka o nr ewid. 266 obręb ewid. Lipianka, gm. Goworowo,
– wymiary budynku 32,34 m x 16,30 m,
– w części podpiwniczony, 2 kondygnacyjny,
2. Przewidywany zakres prac do ujęcia w projekcie:
a) na piętrze: remont 3 łazienek, wymiana podłogi w 4 pomieszczeniach, obniżenie sufitu + malowanie ścian w jednym pomieszczeniu;
b) na klatkach schodowych wymiana poręczy, malowanie ścian i sufitu, położenie lamperii;
c) na parterze: wymiana podłogi w 4 pomieszczeniach, malowanie ścian i sufitu w 4 pomieszczeniach, odgrzybienie, osuszenie i sprawdzenie izolacji w 1 sali, obudowanie rur na korytarzu i w 1 sali;
d) na zewnątrz: docieplenie i malowanie ścian, wymiana parapetów zewnętrznych, montaż podbitki dachowej, instalacja próżniowego kolektora słonecznego, rozbudowa wejścia do budynku, odprowadzenie i zagospodarowanie wody opadowej z rynien, utwardzenie terenu wokół budynku ze wschodniej strony, oświetlenie terenu (parkowe), blaszane zaplecze na podbudowie betonowej.

W terminie do 3 tygodni od podpisania umowy wykonawca zaprezentuje wstępną koncepcję projektu do zaopiniowania.

Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 08.05.2013 do godz. 14:00 roku w kancelarii Urzędu Gminy Goworowo pok. 23, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
Termin wykonania kompletnego opracowania wraz z wszelkimi uzgodnieniami organów zewnętrznych (na koszt wykonawcy) ustala się do dnia 28.06.2013 roku.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela:
Kierownik GOKSiR w Goworowie – Barbara Kuczyńska, tel. (29) 761 52 46
Referent Urzędu Gminy Goworowo – Kamil Jadacki, pokój 17, tel. (29) 769 37 26

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

wtorek, 30 Kwiecień 2013, 14:38 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 646
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego ,kosztorysu inwestorskiego  i nakładczego na :

„ Przystosowanie istniejącego budynku magazynowo-garażowego
i terenu na punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

w miejscowości Goworowo przy ul. Szkolnej 16a, gm. . Goworowo.
1. Lokalizacja :
– działka o nr ewid. 685/2 i 685/4 w obrębie Goworowo , gm. Goworowo,

2. Zakres opracowania;
– wykonanie dokumentacji na adaptację istniejącego budynku i terenu z wydzieleniem boksów na poszczególne rodzaje odpadów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami,…, ,
– zagospodarowanie terenu,

3. Inwestor jest w posiadaniu map do celów projektowych, wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Jesteśmy na etapie przygotowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin wykonania kompletnego w/w opracowania ustala się do dnia 30.05.2013 roku.
Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 23.04.2013 rok w sekretariacie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela; insp.d/s inwestycji, budownictwa i drogownictwa w tut. Urzędzie pok. nr 11, tel 29 7614043 .

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

poniedziałek, 22 Kwiecień 2013, 08:23 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 681
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż średniowymiarowego drewna sosnowego S2a (papierówka sosnowa).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem sprzedaży będzie średniowymiarowe drewno sosnowe S2a (papierówka sosnowa), pozyskane poprzez zabiegi pielęgnacyjne w lesie, będącym własnością Gminy Goworowo. Las położony jest na działkach nr 555 (pow. 0,62 ha) i nr 556 (pow. 0,61 ha) w obrębie ewidencyjnym Kobylin, gm. Goworowo. Drewno dostępne będzie w wymiarach od 1,20 mb do 2,5 mb, średnica minimalna bez kory min. 7 cm, średnica maksymalna bez kory max. 24 cm. Przewidywana ilość surowca nie powinna być mniejsza niż 27 m³. Zrywka dokonywana jest na bieżąco, a drewno dostępne będzie w miejscu zrywki.

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23, do dnia 23 kwietnia 2013r. do godz. 10.00. Na kopercie należy umieścić zapis: „Oferta cenowa na zakup średniowymiarowego drewna sosnowego”.
b) Dopuszcza się także złożenie oferty w formie mailowej (na adres goworowo@ostroleka.home.pl) bądź faxem (na numer 29 7614043).
b) W ofercie należy przedstawić nazwę, adres oraz kontakt telefoniczny klienta oraz cenę netto za 1 m³ drewna. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
c) Składając ofertę Klient zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31 grudnia 2013r.
d) Oferta otrzymana po terminie, podanym w punkcie a), nie będzie uwzględniona przy wyborze. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu do jej składania.

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 19 Kwiecień 2013, 09:23 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 710
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy/remontu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót na:

„ Rozbudowę/remont budynku domu nauczyciela w Czarnowie, gm. Goworowo”

1. Lokalizacja budynku, dane techniczne ogólne:

– działka o nr ewid. 405/1 w obrębie Czarnowo , gm. Goworowo,
– wymiary budynku 7,5m x 22 m,
– w części podpiwniczony, parterowy, stropodach.

2. Zakres opracowania:
– wykonanie więźby dachowej drewnianej z pokryciem blachą trapezową,
– wymiana otworów okiennych i drzwiowych (w części),
– przebudowa kominów,
– wykonanie odgromienia,
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami,…, ,
Dokumentacja winna być kompletna w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.

3. Inwestor jest w posiadaniu map do celów projektowych, wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin wykonania kompletnego w/w opracowania ustala się do dnia 07.06.2013 roku.
Termin składania ofert cenowych ustala się do dnia 29.04.2013 rok w sekretariacie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w opracowania udziela: insp.d/s inwestycji, budownictwa i drogownictwa w tut. Urzędzie pok. nr 11, tel 29 7614043.

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

wtorek, 16 Kwiecień 2013, 14:06 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 722
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 3 rzeźb w miejscowościach Goworowo, Lipianka, Kruszewo w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

środa, 10 Kwiecień 2013, 10:21 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 790
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 3 rzeźb w miejscowościach Goworowo, Lipianka, Kruszewo w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

wtorek, 02 Kwiecień 2013, 15:16 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1094
Zapytanie cenowe

Gmina Goworowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 2 grilli przy altankach w miejscowościach Goworowo i Lipianka w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

wtorek, 02 Kwiecień 2013, 15:14 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2073
Strona 14 z 16« Pierwsza...1213141516
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011