Gmina Goworowo

dziś jest: 16 stycznia 2018
Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Goworowo, dn. 2015.10.08

Dotyczy przygotowania kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz

Wójt Gminy Goworowo informuje, że w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz, numer sprawy RI.7010.14.2015.MR, wpłynęło do Urzędu Gminy Goworowo 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę MAJ-BUD Magdalena Majewska, ul. Urzędnicza 14/7, 87-100 Toruń za cenę brutto 31 980,00 zł, przy terminie wykonania 45 dni od podpisania umowy.
Dziękuję za zainteresowanie i złożone oferty.

Kierownik Referatu Inwestycyjnego
Marek Radecki

czwartek, 08 Październik 2015, 15:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 405
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.09.24

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Targowisko znajduje się na działce nr 667, obręb ewid. Szczawin. W północnej części działki położona jest oczyszczalnia ścieków wraz z wyjazdem do drogi głównej. Wschodnią granicą działki jest droga powiatowa Goworowo – Kunin (wjazd na działkę), południową granicę stanowi rzeka Orz, a od strony zachodniej działka graniczy ze stawami hodowlanymi. W okresie letnim teren wykorzystywany jest przy organizacji imprez plenerowych.

czwartek, 24 Wrzesień 2015, 13:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 513
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.9.2015.MR                                                                                        Goworowo, dn. 2015.08.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kuninie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Budynek szkoły jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonym. Wymiary budynku w rzucie przyziemia wynoszą 37,0 x 15,91 m. Wysokość kondygnacji nadziemnych brutto – 3,60 m, kondygnacji piwniczej 2,70 m i 3,10 m. Dach nad budynkiem szkoły zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej.

piątek, 21 Sierpień 2015, 11:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 557
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.6.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego na wybrane odcinki dróg gminnych w ciągu Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik”

Ogłoszenie

SIWZ 2015

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 20 Sierpień 2015, 15:05 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 374
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: 271/3/2015.

Nazwa zamówienia publicznego:
„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Cisk, gm. Goworowo”

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 20 Lipiec 2015, 15:07 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 483
ZAPYTANIE OFERTOWE

logo (2)

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 174,27 Mg odpadów ze wskazanych gospodarstw. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:
1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,
2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,
3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,
4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.
Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 13 lipca br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy

Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 10 Lipiec 2015, 10:40 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 451
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.5.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla przetargu nieograniczonego na usługi o wartości poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa zamówienia publicznego:
„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 5 – uchwała Rady Gminy Goworowo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załącznik nr 6 – uchwała RIO o możliwości spłaty kredytu

Załącznik nr 7 – WPF Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 03 Lipiec 2015, 21:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 407
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.8.2015.MR                                                                                     Goworowo, dn. 2015.06.12

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w części miejscowości Dzbądzek, gm. Goworowo, z zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Przewidywany przebieg sieci przedstawiony został na załączniku graficznym:

piątek, 12 Czerwiec 2015, 12:36 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 540
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.7.2015.MZ                                                                            Goworowo, dn. 28 maja 2015 r.

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowy przedszkola samorządowego w Goworowie.
Przedmiotem zapytania jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola samorządowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie (działka nr 127/5 w obrębie ewid. Goworówek). Przedszkole będzie przeznaczone dla 125 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Instalacja C. O. oraz instalacja elektryczna zostaną doprowadzone do projektowanego budynku z sąsiadującej szkoły. Przygotowanie posiłków zostanie zapewnione przez istniejącą przy szkole kuchnię. Między istniejącym budynkiem a projektowanym przedszkolem należy przewidzieć łącznik komunikacyjny.
Mapy do celów projektowych przygotowuje Projektant. W ramach zamówienia Projektant przygotuje opracowanie projektowe budowy przedszkola w wersji tekstowej w ilości:
– 5 egz. projektu budowlanego;
– 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
– po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego;
– po 2 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót;
– po jednym egzemplarzu w/w opracowań w formie elektronicznej.
Projektant będzie zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności 14 dni.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę oraz ceny za przygotowanie opracowania projektu należy złożyć do dnia 12 czerwca 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres ug@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.

Kryteria oceny ofert:
– 90 % cena;
-10 % termin wykonania.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Formularz ofertowy

piątek, 29 Maj 2015, 09:18 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 457
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 26 maja 2015 r.

RI.7010.6.2015.MR

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na „Montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego”. Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Goworowo, składającego się z:
– szafki zewnętrznej z wyposażeniem;
– rejestratora kamer IP BCS-NVR16025M z HDD 2 x 4TB;
– switch Cisco 24 Gigabit;
– adaptery – zasilacze PoE;
– 3 szt. zewnętrznych kamer BCS-TIP8300AIR-I IP 3Mpx., DWDR obiektyw 2,8-12 mm IP66;
– 1 szt. kamery wewnętrznej 3Mpx, z okablowaniem;

środa, 27 Maj 2015, 15:27 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 489
Strona 5 z 14« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011