Gmina Goworowo

dziś jest: 19 marca 2018
Imieniny: Józefa, Bogdana, Laili
Zapytanie ofertowe

Goworowo, dn. 2016.04.14

ZAPYTANIE OFERTOWE

 logo

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 136,88 Mg odpadów ze wskazanych gospodarstw.

czwartek, 14 Kwiecień 2016, 09:40 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 366
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.11.19

RI.7010.19.2015.MR

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w Brzeźnie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

czwartek, 19 Listopad 2015, 15:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 510
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.11.19

RI.7010.18.2015.MR

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

czwartek, 19 Listopad 2015, 15:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 432
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.11.13

RI.7013.16.2015.MR

 

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na podwieszenie dodatkowego przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektroenergetycznej nN-0,4kV w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo. Zakres prac obejmuje podwieszenie 1282 mb przewodu oświetlenia ulicznego typu AsXSn2x25mm² na istniejących słupach linii elektroenergetycznej wraz z montażem 15 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego i niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Całkowity zakres zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Jest to dokument obowiązkowy, który stanowić będzie podstawę do rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Użyte w dokumentacji i przedmiarze robót symbole firm, ich znaki towarowe, zdjęcia i wizualizacje należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych dokumentacją parametrów. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi w dokumentacji technicznej przy zachowaniu nie gorszych niż opisane w dokumentacji parametrów technicznych materiałów i technologii wykonania robót. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Roboty budowlane w ramach zamówienia należy wykonać do 21 grudnia 2015 r. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury 14 dni.         Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę należy złożyć do dnia 20 listopada 2015 r., do godz. 9.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Do pobrania:

Projekt budowlany

Projekt budowlany – część graficzna

Przedmiar robót

BIOZ

Formularz ofertowy

piątek, 13 Listopad 2015, 13:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 411
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Goworowo, dn. 2015.11.05

RI.7010.17.2015.MR

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody oraz budowy nowych podziemnych zbiorników przepływowych na terenie gminy Goworowo, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Projekty będą dotyczyć:

czwartek, 05 Listopad 2015, 14:23 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 508
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Goworowo, dn. 2015.10.08

Dotyczy przygotowania kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz

Wójt Gminy Goworowo informuje, że w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz, numer sprawy RI.7010.14.2015.MR, wpłynęło do Urzędu Gminy Goworowo 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę MAJ-BUD Magdalena Majewska, ul. Urzędnicza 14/7, 87-100 Toruń za cenę brutto 31 980,00 zł, przy terminie wykonania 45 dni od podpisania umowy.
Dziękuję za zainteresowanie i złożone oferty.

Kierownik Referatu Inwestycyjnego
Marek Radecki

czwartek, 08 Październik 2015, 15:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 429
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.09.24

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Targowisko znajduje się na działce nr 667, obręb ewid. Szczawin. W północnej części działki położona jest oczyszczalnia ścieków wraz z wyjazdem do drogi głównej. Wschodnią granicą działki jest droga powiatowa Goworowo – Kunin (wjazd na działkę), południową granicę stanowi rzeka Orz, a od strony zachodniej działka graniczy ze stawami hodowlanymi. W okresie letnim teren wykorzystywany jest przy organizacji imprez plenerowych.

czwartek, 24 Wrzesień 2015, 13:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 557
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.9.2015.MR                                                                                        Goworowo, dn. 2015.08.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kuninie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Budynek szkoły jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonym. Wymiary budynku w rzucie przyziemia wynoszą 37,0 x 15,91 m. Wysokość kondygnacji nadziemnych brutto – 3,60 m, kondygnacji piwniczej 2,70 m i 3,10 m. Dach nad budynkiem szkoły zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej.

piątek, 21 Sierpień 2015, 11:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 594
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.6.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego na wybrane odcinki dróg gminnych w ciągu Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik”

Ogłoszenie

SIWZ 2015

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 20 Sierpień 2015, 15:05 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 391
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: 271/3/2015.

Nazwa zamówienia publicznego:
„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Cisk, gm. Goworowo”

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 20 Lipiec 2015, 15:07 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 508
Strona 5 z 14« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011