Gmina Goworowo

dziś jest: 09 grudnia 2022
Imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy
LVI (56) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 15 grudnia 2022 r. na godz. 10.00 zwołuję LVI (56) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

czwartek, 08-12-2022, 15:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 43
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 1100  w sali Nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/22 z posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji wydatków Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
 4. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli wykonania placu zabaw w Kobylinie
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

 Janusz Żebrowski

czwartek, 08-12-2022, 15:37 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 6
Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XLV/22 z dnia 21 listopada 2022 r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo.
 3. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goworowo (przetarg, stan zadłużenia na koniec I kwartału 2022).
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na rok 2023.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

wtorek, 29-11-2022, 09:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 23
Transmisja – LV (55) Sesja Rady Gminy Goworowo – 24.11.2022r.
środa, 23-11-2022, 23:18 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 71
LV (55) Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że na dzień 24 listopada 2022r. (czwartek) na godz. 14.00 zwołuję LV (55) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIII/22 i LIV/22 z Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z terenu Gminy Goworowo
  • w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy,
  • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2023,
  • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
  • w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII/115/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goworowo za rok szkolny 2021/2022.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad

środa, 16-11-2022, 12:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 87
Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 21 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XLIV/22 z dnia 10 października 2022 r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

środa, 16-11-2022, 12:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 43
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 1430  w sali nr 16 Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2022.
 3. Wypracowanie stanowiska w sprawie pisma dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie w sprawie zmian w kryteriach rekrutacyjnych obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych podjętych uchwałą RG Goworowo Nr XXXIII/200/17 z dnia 10 marca 2017 r.
 4. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo za rok szkolny 2021/2022.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

 

 

 

 

 

 

wtorek, 08-11-2022, 12:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 73
Nadzwyczajną LIV (54) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że na dzień 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 14.30 zwołuje Nadzwyczajną LIV (54) Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

środa, 26-10-2022, 13:12 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 218
Transmisja – LIII (53) Sesja Rady Gminy Goworowo – 13.10.2022r.
środa, 12-10-2022, 23:35 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 104
LIII (53) Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że na dzień 13 października 2022r. (czwartek) na godz. 14.00 zwołuję LIII (53) Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LI/22 i LII/22 z Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr LI/334/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo;
  • w sprawie zmiany uchwały w Statucie Gminy Goworowo;
  • w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie obrad

poniedziałek, 03-10-2022, 15:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 161
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011