Gmina Goworowo

dziś jest: 23 lipca 2018
Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                   Jerzy Manowski

 

środa, 22 Czerwiec 2016, 12:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 311
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

    Krzysztof Zięba

środa, 22 Czerwiec 2016, 12:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 322
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że na dzień 29 czerwca 2015r. zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 12.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.
1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015 rok,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015 r.,
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
2) zmian w budżecie gminy Goworowo na 2016 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za 2015 rok,
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2015 rok,
5) szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również ich pobierania,
6) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Rafał Iwański

 

 w spr. absolutorium dla Wójta Gminy

w spr. określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej

w spr. szczegółowych warunków przyznania  i odpłatności za usługi opiekuńcze

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżet. gminy za 2015r.

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP

w spr. zatwierdzenia sprawozdania  finansowego GOKSiR

w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2016

w spr. określenia wzoru deklaracji o wys opłaty za gosp odpadami kmunal.

w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odp. komunal.

w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gosp odpadami kounaln

w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm.

zmieniające uchwałę WPF na lata 2016-2028

środa, 22 Czerwiec 2016, 12:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 262
Kibicujemy młodzieży w Kruszewie!!

plakat 2016 poprawiony-page-001Już w najbliższą niedzielę na murawie boiska w Kruszewie spotkają się samorządowcy gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego i województwa mazowieckiego z młodzieżą. Formą dialogu są rozgrywki sportowe w piłkę nożną i siatkową.

Na zaproszenie Organizatorów w rozgrywkach weźmie udział 12 drużyn w piłkę nożną i 4 drużyny w piłkę siatkową z terenu powiatu ostrołęckiego i makowskiego oraz Ostrołęki.

Serdecznie zapraszamy

mieszkańców, rodziców, młodzież i dzieci do kibicowania

swoim znajomym, dzieciom, wnuczkom, rodzeństwu!

12 czerwca (niedziela).

Rozpoczęcie rozgrywek – godz. 9:00

Tydzień Młodzieży na sportowo – Kruszewo 2016! 

Spędźcie z nami ten sportowy dzień! 

Zagramy też w speed badminton i speed ball.

Najmłodsi wypuszczą gigantyczne bańki mydlane.

 

Zapraszają Państwa: Radna Gminy Goworowo Agata Majk, Liderzy Młodzieżowi – Kacper, Jakub, Konrad i Marcin oraz Kierownik GOKSiR

Nagrody dla sportowców ufundowali: Starosta Ostrołęcki, Wójt Gminy Goworowo,

Kierownik GOKSiR

Wsparcia udzielili: Piekarnia Struniawskich,  Agent ubezpieczeniowy PZU Janusz Kurpiewski, Krzysztof Kuśmierczyk Coca Cola Poland, Zespół Szkół nr 1 w Goworowie.

sobota, 11 Czerwiec 2016, 15:15 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 399
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY KULTURY i ZDROWIA

W dniu 23 maja 2016 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

piątek, 20 Maj 2016, 12:41 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 313
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

W dniu 24 maja 2016 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 20 Maj 2016, 12:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 330
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

 

Zawiadamiam, że na dzień 30 maja 2016 r. zwołałem XXII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2569W na odcinku Kamianka – Goworowo”
 • utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z siedzibą w Szczawinie,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goworowo oraz granic ich obwodów
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie”,
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 1. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekty uchwał:

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi

projekt uchw. w spr. ustalenia sieci szkół

projekt uchw. w spr. utworzenia filii szkoły

projekt uchw. w spr. warunków przyzn. i odpł. za usługi opiek.

projekt uchw. w spr. zaciągnięcia pożyczki

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie na 2016r.

projekt uchw. w spr. zmian w WPF na lata 2016-2028

projekt uchwały w spr.zwrotu wydatków na świadcz. z pom. społ.

 

piątek, 20 Maj 2016, 12:33 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 316
Zgłoś drużynę na rozgrywki w Kruszewie

Kruszewo mecz - KopiaRadna Gminy Goworowo, Liderzy młodzieżowi oraz GOKSiR w Goworowie zapraszają młodzież w wieku 15+, dorosłych, dziewczęta i chłopców na rozgrywki w piłkę siatkową i piłkę nożną.

Będziemy grać na boisku przy szkole w Kruszewie, 12 czerwca 2016 r, start o godz. 11:00.

Organizatorom BARDZO zależy na udziale w rozgrywkach lokalnych liderów – samorządowców, dyrektorów, prezesów, sołtysów, przewodniczących. Dlaczego? Chcemy, aby zwrócili uwagę na potrzeby rozwojowe młodzieży, podejmowali współpracę z młodzieżą na szczeblu lokalnym, regionalnym i wspierali ich w dążeniu do samorozwoju. Niech wspólny mecz towarzyski VIPy – Młodzież będzie zarazem świetną zabawą i  sposobem na współpracę.

Zawodnicy! – koniecznie  zgłoście swój udział do Liderów młodzieżowych. Wasze drużyny w piłkę siatkową powinny składać się z 3 zawodników + 2 rezerwowych, zaś drużyna w piłkę nożną powinna liczyć 6 zawodników w polu + bramkarz. Skład tej drużyny ogranicza się do 9 zawodników.

Dla zwycięzców przygotowaliśmy medale i nagrody rzeczowe.  Za udzielone wsparcie finansowe na ten cel dziękujemy Staroście Ostrołęckiemu.

Szczegółowy regulamin rozgrywek pod hasłem TYDZIEŃ MŁODZIEŻY NA SPORTOWO – KRUSZEWO znajduje się na https://www.facebook.com/events/1506739689621705/

Kontakt: Jakub: 690231115, Kacper: 664542272, Konrad: 690465037.

Zadzwońcie, spytajcie o szczegóły, zgłoście drużynę.

Pozdrawiam

Radna Gminy Goworowo

Agata Majk

czwartek, 19 Maj 2016, 12:10 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 408
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

W dni 17 maja 2016 r. o godz. 12.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Opracowywanie propozycji do zmian Statutu Gminy Goworowo.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Danuta Domasik

piątek, 13 Maj 2016, 14:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 315
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015r.
 2. Spawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Gałązka

wtorek, 10 Maj 2016, 13:03 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 367
Strona 10 z 35« Pierwsza...89101112...2030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011