Gmina Goworowo

dziś jest: 18 listopada 2019
Imieniny: Klaudyny, Romana, Filipiny
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statusu Sołectwa Cisk zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Cisk, które odbędzie się w dniu 3 marca 2019r. w domu Pani Anny Kwiatkowskiej Radnej Gminy Goworowo o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo –

Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Zaopiniowanie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 25 Luty 2019, 15:28 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 276
Transmisja – V Sesja Rady Gminy Goworowo – 22.02.2019r.
piątek, 22 Luty 2019, 10:26 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 317
V Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 22 lutego 2019 r. zwołuję V Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo,
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i  działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest gmina Goworowo”,
 • w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goworowo,
 • w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goworowo,
 • w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej,
 • zmieniająca uchwałę Nr XXX/185/16 Rady Gminy Goworowo w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo- księgowej i kadrowej jednostkom organizacyjnym Gminy Goworowo zaliczanym do sektora finansów publicznych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Krystyna Subczyńska

do pobrania:

Projekt uchw. w spr. zmiany przebiegu drogi gminnej

Projekt uchw. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom

Projekt uchw. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańc.

Projekt uchw. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy

Projekt uchw. w sprawie terminu, czestotliwosci i trybu opłaty za gosp. odp. komunalnymi przez właśc. nieruchom.

Projekt uchw. zmien uchwałę w spr. pobory podatku

Projekt uchw. zmien. uchwałę w sprawie zapewn. wspólnej obsługi finansowo- księgowej

wtorek, 19 Luty 2019, 12:30 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 280
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2019r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 3. Analiza dochodów i wydatków poniesionych w latach 2010-2017 na działalność Ośrodka

Edukacji Regionalnej w Lipiance.

 1. Informacja w sprawie wzrostu cen ścieków.
 2. Przedstawienie kalkulacji stawek za odbiór odpadów.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

 Monika Dzierzgowska

wtorek, 12 Luty 2019, 14:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 299
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 1200  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”.
 3. Omówienie oferty  zajęć organizowanych podczas ferii w poszczególnych placówkach oświatowych, GOKSiR i Gminnej Bibliotece Publicznej.
 4. Analiza kosztów poszczególnych placówek oświatowych , w tym filii w Szczawinie
 5. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 6. Sprawy bieżące.

                                                                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                      Justyna Kępa

wtorek, 12 Luty 2019, 14:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 287
Zebranie dotyczące wyborów sołtysa w miejscowości Pasieki

Goworowo, 12.02.2019r.

Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Pasieki zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pasieki, które odbędzie się w dniu 21 luty 2019r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach  o godz. 1700.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo Pana Antoniego Mulawkę.

Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Zaopiniowanie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Po zebraniu wiejskim odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy WEDA zamierzającymi rozpocząć działalność gospodarczą w miejscowości Pasieki.

 

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

 

 

wtorek, 12 Luty 2019, 14:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 336
Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 1300 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo

odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

 

Porządek posiedzenia:

 1. Bieżące sprawy z zakresu funkcjonowania urzędu.

 

 Przewodnicząca Rady

 Krystyna Subczyńska

poniedziałek, 14 Styczeń 2019, 16:29 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 286
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019r o godz. 1200  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.
 3. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                                            Przewodniczący komisji

                                                                                                            Monika Dzierzgowska

poniedziałek, 14 Styczeń 2019, 16:28 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 297
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.
 3. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 4. Sprawy bieżące – omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”.

 

                                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      Justyna Kępa

poniedziałek, 14 Styczeń 2019, 16:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 300
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.
 3. Opracowanie przedmiotu działania komisji.
 4. Sprawy bieżące.

                                                                                                                  Przewodniczący komisji

                                                                                                                  Jerzy Manowski

poniedziałek, 14 Styczeń 2019, 16:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 291
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011