Gmina Goworowo

dziś jest: 12 listopada 2018
Imieniny: Renaty, Witolda, Czcibora
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 29 września 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za  I półrocze 2016 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

wtorek, 27 Wrzesień 2016, 12:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 377
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 22 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku z następującym porządkiem:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie pism :

– dot. zabezpieczenia środków w budżecie na 2017r.,

– dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

 1. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

piątek, 16 Wrzesień 2016, 13:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 346
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 22 września 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za  I półrocze 2016 r.
 3. Rozpatrzenie pism kierownika GOPS dot. środków finansowych w dz. pomoc społeczna.
 4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 16 Wrzesień 2016, 13:47 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 363
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że  na dzień 12 września 2016r. zwołuję XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 16.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Gminy .
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwin
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwin

projekt uchw. zmieniająca uchwałę w spr. WFP Gminy Goworowo na lata 2016-2028

projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016 (2) — kopia

 

 

środa, 07 Wrzesień 2016, 15:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 363
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że  na dzień 17 sierpnia 2016r. zwołuję XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 8.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady

Rafał    Iwański

piątek, 12 Sierpień 2016, 15:23 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 335
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 12 sierpnia 2016r. o godz. 14.00  w sali nr 16  w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy bieżące.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                         Rafał Iwański

wtorek, 09 Sierpień 2016, 13:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 384
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że dnia 11 lipca 2016r. o godz. 14.00 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji;

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

– ustalenia diet dla radnych,

– zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Goworowo

oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.

 1. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

czwartek, 07 Lipiec 2016, 13:55 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 402
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XXIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 29 czerwca 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Goworowo na której Rada dokonała podsumowania wykonania budżetu gminy Goworowo za 2015 rok i bezwzględną większością głosów ( 13 za, 1 przeciw) udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza z tytułu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2015r.

W sesji udział wzięło 14 radnych.

Ponadto Rada Gminy podjęła 12 uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na 2016 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za 2015 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2015 rok,
 • szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również ich pobierania,
 • określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.

 

Wójt Gminy Małgorzata Kulesza wraz z Sekretarzem Gminy Antonim Mulawka i kierownikiem GOKSiR Barbarą Kuczyńską podziękowali Pani Agacie Majk i Panu Jackowi Dobrzyńskiemu za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej i za reprezentowanie naszej gminy w Radzie LGD Zaścianek Mazowsza.

Wójt Gminy podziękowała za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom instytucji, oraz pracownikom urzędu gminy, którzy swoją pracą przyczynili się do otrzymania absolutorium.

Elżbieta Owczarek

IMG_8458IMG_8465IMG_8468

 

piątek, 01 Lipiec 2016, 09:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 388
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                   Jerzy Manowski

 

środa, 22 Czerwiec 2016, 12:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 367
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

    Krzysztof Zięba

środa, 22 Czerwiec 2016, 12:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 383
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011