Gmina Goworowo

dziś jest: 12 listopada 2018
Imieniny: Renaty, Witolda, Czcibora
I SESJA RADY GMINY GOWOROWO KADENCJI 2014-2018

 

I Sesja Rady Gminy Goworowo kadencji 2014 -2018 została zwołana zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce Nr 56/2014  z dnia 26 listopada 2014 r. Termin sesji ustalono na 28 listopada 2014r. na godz. 17.00.

czwartek, 04 Grudzień 2014, 08:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 644
Postanowienie

doc01660220141203123427doc01660220141203123427

środa, 03 Grudzień 2014, 12:48 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 531
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na dzień 12 listopada 2014 r. zwołałam L Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Gminy Goworowo.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014 r.,
 • obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,
 • przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań inwestycyjnych w okresie kadencji (prezentacja multimedialna).
 2. Podsumowanie pracy Rady w okresie kadencji.
 3. Podziękowanie za pracę w kadencji radnym i sołtysom.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

wtorek, 04 Listopad 2014, 13:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 530
INFORMACJA

W dniu 27 października 2014r. o godz. 16.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
 2. Omówienie programów pomocy społecznej na 2015r.
 3. Omówienie propozycji stawek podatku leśnego i rolnego na 2015r.
 4. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

piątek, 24 Październik 2014, 13:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 523
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 13 października 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia.

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

piątek, 10 Październik 2014, 14:28 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 513
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLIX SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam, że na dzień 17 października 2014 r. zwołałam XLIX Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 9.30.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie obrad XLIX sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

czwartek, 09 Październik 2014, 14:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 503
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XLVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam, że na dzień 25 września 2014 r. zwołałam XLVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,

d) przyznania dotacji w 2014 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie,

e) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

f) określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,

g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

h) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

i)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury,

j) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.

 1. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad XVI sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

czwartek, 18 Wrzesień 2014, 11:41 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 573
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 22 września 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia;

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał na sesje.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

czwartek, 18 Wrzesień 2014, 11:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 544
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJUSPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO IGOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 15 września 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

porządek posiedzenia:

 1. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie propozycji stawek podatku i opłat w 2015 r.:

– podatku od nieruchomości,

– opłat za pobór wody i kanalizacji,

– opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 1. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                             Arkadiusz Miłek

wtorek, 09 Wrzesień 2014, 15:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 500
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XLVII SESJI RADY GMINY GOWOROWO w dniu 02 września 2014 roku

 

W dniu 2 września 2014 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Goworowo.

w sesji udział wzięli:

– 15 radnych,

– Wójt Gminy – Małgorzata Maria Kulesza,

– Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka,

– radca prawny – Katarzyna Więckowska,

– dyrektorzy Szkół i Przedszkola,

– kierownicy jednostek,

– sołtysi.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

1)    zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

2)    rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Kobylin,

3)    zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

wtorek, 09 Wrzesień 2014, 08:23 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 540
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011