Gmina Goworowo

dziś jest: 13 sierpnia 2020
Imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam że  na dzień 26 lutego 2018 r. zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 6. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie obrad Sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

 

projekt uchw. w spr. podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze

poniedziałek, 19-02-2018, 15:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 676
Informacja o Gminnej Komisji Wyborczej

piątek, 16-02-2018, 11:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 823
Sesja Rady Gminy Goworowo

W dniu 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjne w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Goworowo. Rada Podjęła 5 uchwał, w tym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w związku z realizacją wspólnej z powiatem inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”

W związku z planowaną realizacją tego zadania przez Powiat Ostrołęcki na sesję zostali zaproszeni Wicestarosta Ostrołęcki Krzysztof  Parzychowski i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce Artur Bakuła.  Pan Wicestarosta przedstawił koszt inwestycji zlokalizowanej na terenie naszej gminy, który wynosi 12 mln. zł, oraz planowany zakres robót obejmujący przebudowę pięciu małych obiektów mostowych oraz kompleksową przebudowę mostu na rzece Orz w msc Goworowo. Planowana jest również przebudowa dojazdów do obiektów mostowych, które usytuowane są w ciągu dróg powiatowych  DP nr 2586W Grodzisk-Goworowo, DP nr 2572W  Goworowo – Ludwinowo – Kaszewic – Kunin, DP nr  2573W Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin oraz DP Szczawin – Grodzisk Mały. Łączna długość wynosi ok. 9,7 km.

Pomoc finansowa Gminy na wymienione zadanie inwestycyjne wynosi 2.500.000 zł.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

W trakcie sesji Pani Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Kulesza wręczyła nagrodę dla Jakuba Zięby za uczestnictwo w Plebiscycie Tygodnika Ostrołęckiego „Piłkarz Roku Senior”.

 

 

Przygotowała:

Elżbieta Owczarek

czwartek, 25-01-2018, 13:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 748
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam że  na dzień 22 stycznia 2018 r. zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.
 1. Przyjęcie planów pracy rady i  komisji  na 2018 rok.
 2. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 4. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 5. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy powiatowi

projekt uchw. w spr. wysokości opłat za przedszkole

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gm. Goworowo na 2018 r.

projekt uchw. zmiany w WPF 2018-2028

wtorek, 16-01-2018, 14:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 689
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam że  na dzień 29 grudnia 2017 r. zwołuję XLV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII, XLIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028

 • dyskusja
 • podjęcie uchwały,

2.uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2017,

 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

3.uchwalenia Statutu Gminy Goworowo.

 1. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

 

 

piątek, 22-12-2017, 10:49 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 818
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam że  na dzień 8 grudnia 2017r. zwołuję XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia

stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki

letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne

wypoczynkowe, jedynie przez część rok.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

druk do odczytu – projekt uchw. w spr. opłat za śmieci

wtorek, 05-12-2017, 11:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 788
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w sprawie omówienia projektów uchwał.

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 24-11-2017, 14:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 755
ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że  na dzień 30 listopada 2016r. zwołuję XLII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy .
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
 • zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
 • zmiany uchwały Nr XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Goworowo,

9)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia

stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki

letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne

wypoczynkowe, jedynie przez część roku

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

projekt uchw. w spr. obniżenia ceny żyta doobliczania podaktu roln.

projekt uchw. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

projekt uchw. w spr. przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

projekt uchw. w spr. puchw. Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 r. 30.11.17.

projekt uchw. w spr. zmian w WPF na lata 2017-2028 30.11.17.

projekt uchw. w spr.zasad ponoszenia odpłatn. za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych

piątek, 24-11-2017, 14:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 904
ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że  na dzień 7 listopada 2017 r. zwołuję XLI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad  Sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

 

 

 

 

piątek, 03-11-2017, 08:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 808
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XL SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 17 października 2017 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Goworowo na którą został zaproszony Komendant Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański. Komendant przedstawił wniosek o dofinansowanie w wysokości 10.625 zł zakupu pojazdu nieoznakowanego SUV dla potrzeb Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji.

Rady Gminy Goworowo udzieliła pomocy finansowej w wysokości 20 tysięcy Gminie Brusy, powiat chojnicki dotkniętej nawałnicą, która przeszła przez teren gminy w miesiącu sierpniu b.r.

Radni utrzymali taryfy za zbiorowe zaopatrzenie ścieków i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie 2017 roku.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 pozostały również na poziomie 2017 r., z wyjątkiem stawki dotyczącej rewitalizacji gruntów oraz stawek pod wodami które wzrosły o 1,90%.

Na sesji podwyższono także opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Stawki w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustalono w wysokości ok. 90% niższe ze względu na możliwość rozprowadzenia internetu w gminie.

Ponadto rada podjęła następujące uchwały w sprawach:

 • określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
 • wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2017-2022”,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Goworowie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Pasiekach,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuninie.

Elżbieta Owczarek

wtorek, 24-10-2017, 15:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 762
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011