Gmina Goworowo

dziś jest: 13 sierpnia 2020
Imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 16 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16  w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

środa, 11-10-2017, 12:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 765
INFORMACJA

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego

wtorek, 10-10-2017, 12:56 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 745
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 2 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Założenia do projektu budżetu gminy na 2018 – rozpatrzenie pism.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

 

piątek, 29-09-2017, 14:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 819
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 22 września 2017 r. o godz. 14.00 sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku poszerzone o cały skład Rady

Porządek posiedzenia:

 1. Realizacja inwestycji w ramach Funduszy Sołeckich
 2. Przegląd i ocena stanu technicznego dróg po okresie zimowym, oraz urządzeń wodno – melioracyjnych na terenie gminy Goworowo.
 3. Realizacja zaplanowanych inwestycji oraz wizytacja w terenie.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

poniedziałek, 18-09-2017, 13:17 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 821
ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 11 września 2017 r. zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
  • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
  • szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2017 r.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 8.   Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9.    Zakończenie obrad  Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. zmian w WPF 11.09.17

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gminy 11.09.17

projekt uchw. w spr. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

projekt uchw. w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku

projekt uchw. w spr. odbioru odpadów komunalnych

 

 

środa, 06-09-2017, 08:13 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 850
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 4 września 2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2017 r.
 2. Rozpatrzenie pism.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

 

piątek, 25-08-2017, 12:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 782
POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

Porządek posiedzenia

 1. Podsumowanie prac nad projektem statutu Gminy Goworowo.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 25-08-2017, 12:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 819
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 07 sierpnia 2017 r. o godz. 13.30 w sali nr 16  w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektu uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 04-08-2017, 14:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 742
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXXVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 7 sierpnia 2017 r. zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • zmiany uchwały Nr XL/233/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • zmiany uchwały nr XXII/144/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego,
 • zmiany uchwały nr XX/139/12 Rady Gminy Goworowo z dna 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów,
 • ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
 • pozbawienia drogi kategorii gminnej.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

Projekt Uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Goworowo na 2017 rok

projekt uchw. w spr. pozbawienia drogi kat. gminnej

projekt uchw. w spr. ustalenia liczb punktów sprzedaży napojów alkoholowych

projekt uchw. w spr. zasad wynagradzania nauczycieli

projekt uchw. w spr. ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

projekt uchw. w spr. zmian w Statucie ZGK

projekt uchw. w spr. zmian w WPF

projekt uchw. w spr.określenia zasad udzielania i rozmiaru godzin nauczycielom

 

 

środa, 02-08-2017, 14:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 795
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 26 lipca 2017 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy Goworowo.

Tematem posiedzenia będą sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

poniedziałek, 24-07-2017, 11:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 804
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011