Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
Transmisja – II Sesja Rady Gminy Goworowo – 30.11.2018r.
piątek, 30 Listopad 2018, 11:37 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 112
II Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 30 listopada 2018 r. zwołuję II Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018 ,
 • w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,
 • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Krystyna Subczyńska

do pobrania:

powol. kom rewizyjnej

powoł. komisji RG

owołan. kom. skarg

w spr. wyb. przew kom. rew

projekt uchw. w sp. zmian w budżecie II sesja

 

środa, 28 Listopad 2018, 14:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 86
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Goworowo

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 listopada 2018 r. w dniu 20 listopada 2018 o godz. 10.00 odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Goworowo.

Sesję otworzył najstarszy wiekiem Radny Senior Janusz Żebrowski. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Elżbieta Owczarek wręczyła radnym i Wójtowi Gminy Piotrowi Kosiorek zaświadczenia o wyborze. Następnie Wójt Gminy Piotr Kosiorek i radni złożyli uroczyste  ślubowanie.

Dokonano również wyboru Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pani Krystyna Subczyńska została Przewodniczącą Rady Gminy Goworowo,   Wiceprzewodniczącym Rady pan Krzysztof Zięba.

Ustalono także wynagrodzenie dla Wójta Gminy.

piątek, 23 Listopad 2018, 13:32 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 124
Skład osobowy Rady Gminy Goworowo

 Skład  osobowy Rady Gminy Goworowo

 VIII kadencja – 2018 – 2023

 

 1. Domasik Danuta
 1. Dzierzgowska Monika
 1. Galarska Agata
 1. Górecki Sylwester Mariusz
 1. Kępa Justyna Joanna
 1. Kwiatkowska Anna
 1. Manowski Jerzy
 1. Podleś Jakub
 1. Pskiet Ryszard
 1. Rurka Marcin
 1. Subczyńska Krystyna
 1. Winczewski Krzysztof Dariusz
 1. Zięba Krzysztof
 1. Ziemek Mirosław
 1. Żebrowski Janusz

 

Przewodnicząca Rady Gminy                 Krystyna Subczyńska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy        Krzysztof Zięba              

środa, 21 Listopad 2018, 14:58 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 105
Transmisja – I Sesja Rady Gminy Goworowo – 20.11.2018r.
wtorek, 20 Listopad 2018, 09:35 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 171
Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, iż pierwsza Sesja Rady Gminy Goworowo odbędzie się w dnu 20 listopada 2018r.

o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

do pobrania:

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Goworowo

czwartek, 15 Listopad 2018, 08:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 106
LVI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 7 listopada 2018 r. zwołuję LVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”,
 • obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 02 Listopad 2018, 07:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 100
Wspólne posiedzenie komisji

W dniu 30 października 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

poniedziałek, 29 Październik 2018, 14:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 84
Wspólne posiedzenie Komisji

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2018 r. o godz. 10.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rad

Rafał Iwański

wtorek, 16 Październik 2018, 10:32 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 114
LV Sesja Rady Gminy

 OBWIESZCZENIE

            Zawiadamiam że  na dzień 23 października 2018 r. zwołuję LV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
 • uchwalenia Statutu Gminy Goworowo,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • zwolnień w podatku od nieruchomości,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2018-2022”,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
 • ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla sołectwa Goworówek.
 1. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. ograniczenia sprzedaży napojów alkohol.

projekt uchw. w spr. określen. wys. stawek podatku od nieruchom.

projekt uchw. w spr. przyjęcia WSPO Gminy Goworowo

projekt uchw. w spr. uchwalenia progr. współp. z organiz. pozarz.

projekt uchw. w spr. uchwalenia Ststutu Gminy

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie

projekt uchw. w spr. zwolnień w podatku

projekt uchw. zm. uchw. w spr. wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 

piątek, 12 Październik 2018, 12:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 120
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011