Gmina Goworowo

dziś jest: 03 grudnia 2020
Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza
Transmisja – XXIII Sesja Rady Gminy Goworowo – 15.07.2020r.
środa, 15-07-2020, 09:59 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 196
Informacja

W związku z ogłoszonym stanem epidemii proszę o rozważenie możliwości osobistego uczestnictwa w sesji. Jednocześnie przypominając, iż biorąc udział w posiedzeniu zobowiązani jesteście Państwo do poruszania się po urzędzie w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu nosa i ust. Dodatkowo w placówce obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się po wejściu do budynku. Pamiętajmy również o zachowaniu od siebie stosownych odległości wytyczonych przez ministerstwo.

Proszę o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, zachęcając przy tym  do uczestnictwa w sesji on – line.                                                            

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

wtorek, 07-07-2020, 14:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 136
XXIII Sesja rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 15 lipca 2020 r. zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-230;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020;
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości;
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sprawie określenia wzoru deklaracji…

proj. uchw. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi…

proj. uchw. w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie daowizny nieruchomości

proj. uchw. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Fmiy Goworowo na lata 2020-2030

wtorek, 07-07-2020, 14:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 142
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej wraz z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 13 lipca 2020 r.

o godz. 14.00 w sali  konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.
 3. Przyjęcie protokołu z IX/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

wtorek, 07-07-2020, 14:38 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 164
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ocena funkcjonalności Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance oraz filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiance i Żabinie.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

wtorek, 07-07-2020, 14:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 237
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

W dniu 22 czerwca 2020 r. podczas XXII sesji Rady Gminy Goworowo Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek uzyskał jednogłośnie wotum zaufania, rada udzieliła mu także absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu stosunkiem głosów za – 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Rada po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo – Piotrowi Kosiorkowi.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Po udzielonym absolutorium Pan Wójt podziękował radzie za jego udzielenie, podkreślając, że dołoży wszelkich starań by należycie i z rozsądkiem kierować gminą.

Na sesji podjęto również szereg uchwał w sprawach:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030
 • zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020,
 • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2020-2023”,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo na lata 2020-2022,
 • nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”,

Kamila Lipka

podinsp. ds. obsługi rady i jej organów

wtorek, 23-06-2020, 13:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 201
Transmisja – XXII Sesja Rady Gminy Goworowo – 22.06.2020r.
poniedziałek, 22-06-2020, 09:47 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 242
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2020 z posiedzenia komisji
 3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo na lata 2020-2022,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach „lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

 

wtorek, 16-06-2020, 07:56 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 259
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 1400  w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII/2020 z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

wtorek, 16-06-2020, 07:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 161
Szanowni Mieszkańcy !!!!!

W związku z ogłoszonym stanem epidemii proszę o rozważenie możliwości osobistego uczestnictwa w sesji. Jednocześnie przypominając, iż biorąc udział w posiedzeniu zobowiązani jesteście Państwo do poruszania się po urzędzie w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu nosa i ust. Dodatkowo w placówce obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się po wejściu do budynku, pamiętając o zachowaniu od siebie stosownych odległości wytyczonych przez ministerstwo.

Proszę o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, zachęcając przy tym  do uczestnictwa w sesji on – line.                                                              

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńsk

wtorek, 16-06-2020, 07:35 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 166
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011