Gmina Goworowo

dziś jest: 12 listopada 2018
Imieniny: Renaty, Witolda, Czcibora
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia :

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja nad uchwałami okołobudżetowymi na  2013 r.
 3. Propozycje do planu pracy komisji na 2013 r.

 

                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                           Janina Bąkowska

poniedziałek, 19 Listopad 2012, 07:46 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 618
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXVI SESJI RADY GMINY

         W dniu 22 listopada 2012 r. o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo  odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b)   zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dn.30.12.2011r. uchwała budżetowa na 2012 r.,

c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

d) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy,

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2013,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

g) uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także wysokość, kryteria i tryb wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,

h) zarządzenia wyborów sołtysa,

i) uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r.,

j) rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika GOPS.

6. Omówienie kompleksowej koncepcji kanalizacji gminy Goworowo.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie    międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad XXV Sesji.

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

 

środa, 14 Listopad 2012, 07:47 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 628
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Rozpatrzenie skarg na działalność Kierownika GOPS w Goworowie.
 3. Dyskusja nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                       Rafał Iwański

środa, 14 Listopad 2012, 07:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 610
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                                  Arkadiusz Miłek

środa, 14 Listopad 2012, 07:34 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 615
ZAPROSZENIE WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał  związanych z przejęciem przez Gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                Karolina Łazicka

piątek, 02 Listopad 2012, 13:12 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 650
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXV SESJI RADY GMINY

W  dniu 30 października 2012 r. o godz. 9.oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b)    zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dn.30.12.2011r. uchwała budżetowa na 2012 r.,

c)     określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,

d)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.,

e)    Uchwalenia gminnego Programu Narkomanii na 2013 r.,

f)      przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej.

6. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika GOPS w Goworowie.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad XXV Sesji.

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                     Karolina Łazicka

wtorek, 23 Październik 2012, 09:02 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 711
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 24 października 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji :

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Dyskusja nad projektem budżetu na 2013 r.
 3. Sprawy różne.

                                                                                             Przewodnicząca Rady

                                                                                                Karolina Łazicka

poniedziałek, 22 Październik 2012, 09:20 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 704
POSIEDZENIE OBJAZDOWE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 26 października 2012 r. o godz. 9.30  odbędzie się objazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku. Spotkanie Komisji

Temat posiedzenia;

 1. Mobilność hydrantów, stan i oznakowanie dróg gminnych.
 2. Stan melioracji na terenie gminy.
 3. Sprawy różne.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                         Rafał Iwański

poniedziałek, 22 Październik 2012, 08:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 644
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 24 października 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Dyskusja nad projektem budżetu gminy na 2013 rok.
 3. Sprawy różne.

 

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                      Arkadiusz Miłek

poniedziałek, 22 Październik 2012, 08:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 628
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 25 października 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia;

 1. Analiza stanu technicznego i potrzeb remontowych obiektów gminnych.
 2. Omówienie programów lokalnych pomocy społecznej i materiałów na sesję
 3. Sprawy różne.

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                           Agata Majk

poniedziałek, 22 Październik 2012, 08:12 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 581
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011