Gmina Goworowo

dziś jest: 03 grudnia 2020
Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

W dniu 12 sierpnia 2016r. o godz. 14.00  w sali nr 16  w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy bieżące.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                         Rafał Iwański

wtorek, 09-08-2016, 13:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 883
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że dnia 11 lipca 2016r. o godz. 14.00 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji;

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

– ustalenia diet dla radnych,

– zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Goworowo

oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.

 1. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Iwański

czwartek, 07-07-2016, 13:55 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 907
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XXIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 29 czerwca 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Goworowo na której Rada dokonała podsumowania wykonania budżetu gminy Goworowo za 2015 rok i bezwzględną większością głosów ( 13 za, 1 przeciw) udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza z tytułu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2015r.

W sesji udział wzięło 14 radnych.

Ponadto Rada Gminy podjęła 12 uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na 2016 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za 2015 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2015 rok,
 • szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również ich pobierania,
 • określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.

 

Wójt Gminy Małgorzata Kulesza wraz z Sekretarzem Gminy Antonim Mulawka i kierownikiem GOKSiR Barbarą Kuczyńską podziękowali Pani Agacie Majk i Panu Jackowi Dobrzyńskiemu za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej i za reprezentowanie naszej gminy w Radzie LGD Zaścianek Mazowsza.

Wójt Gminy podziękowała za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom instytucji, oraz pracownikom urzędu gminy, którzy swoją pracą przyczynili się do otrzymania absolutorium.

Elżbieta Owczarek

IMG_8458IMG_8465IMG_8468

 

piątek, 01-07-2016, 09:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 987
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                   Jerzy Manowski

 

środa, 22-06-2016, 12:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 867
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

    Krzysztof Zięba

środa, 22-06-2016, 12:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 922
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że na dzień 29 czerwca 2015r. zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 12.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.
1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015 rok,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015 r.,
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
2) zmian w budżecie gminy Goworowo na 2016 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za 2015 rok,
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2015 rok,
5) szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również ich pobierania,
6) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Rafał Iwański

 

 w spr. absolutorium dla Wójta Gminy

w spr. określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej

w spr. szczegółowych warunków przyznania  i odpłatności za usługi opiekuńcze

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżet. gminy za 2015r.

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP

w spr. zatwierdzenia sprawozdania  finansowego GOKSiR

w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2016

w spr. określenia wzoru deklaracji o wys opłaty za gosp odpadami kmunal.

w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odp. komunal.

w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gosp odpadami kounaln

w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm.

zmieniające uchwałę WPF na lata 2016-2028

środa, 22-06-2016, 12:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 837
Kibicujemy młodzieży w Kruszewie!!

plakat 2016 poprawiony-page-001Już w najbliższą niedzielę na murawie boiska w Kruszewie spotkają się samorządowcy gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego i województwa mazowieckiego z młodzieżą. Formą dialogu są rozgrywki sportowe w piłkę nożną i siatkową.

Na zaproszenie Organizatorów w rozgrywkach weźmie udział 12 drużyn w piłkę nożną i 4 drużyny w piłkę siatkową z terenu powiatu ostrołęckiego i makowskiego oraz Ostrołęki.

Serdecznie zapraszamy

mieszkańców, rodziców, młodzież i dzieci do kibicowania

swoim znajomym, dzieciom, wnuczkom, rodzeństwu!

12 czerwca (niedziela).

Rozpoczęcie rozgrywek – godz. 9:00

Tydzień Młodzieży na sportowo – Kruszewo 2016! 

Spędźcie z nami ten sportowy dzień! 

Zagramy też w speed badminton i speed ball.

Najmłodsi wypuszczą gigantyczne bańki mydlane.

 

Zapraszają Państwa: Radna Gminy Goworowo Agata Majk, Liderzy Młodzieżowi – Kacper, Jakub, Konrad i Marcin oraz Kierownik GOKSiR

Nagrody dla sportowców ufundowali: Starosta Ostrołęcki, Wójt Gminy Goworowo,

Kierownik GOKSiR

Wsparcia udzielili: Piekarnia Struniawskich,  Agent ubezpieczeniowy PZU Janusz Kurpiewski, Krzysztof Kuśmierczyk Coca Cola Poland, Zespół Szkół nr 1 w Goworowie.

sobota, 11-06-2016, 15:15 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1064
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY KULTURY i ZDROWIA

W dniu 23 maja 2016 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

piątek, 20-05-2016, 12:41 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 862
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

W dniu 24 maja 2016 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

piątek, 20-05-2016, 12:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 839
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

 

Zawiadamiam, że na dzień 30 maja 2016 r. zwołałem XXII Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2569W na odcinku Kamianka – Goworowo”
 • utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z siedzibą w Szczawinie,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goworowo oraz granic ich obwodów
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie”,
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 1. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekty uchwał:

projekt uchw. w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi

projekt uchw. w spr. ustalenia sieci szkół

projekt uchw. w spr. utworzenia filii szkoły

projekt uchw. w spr. warunków przyzn. i odpł. za usługi opiek.

projekt uchw. w spr. zaciągnięcia pożyczki

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie na 2016r.

projekt uchw. w spr. zmian w WPF na lata 2016-2028

projekt uchwały w spr.zwrotu wydatków na świadcz. z pom. społ.

 

piątek, 20-05-2016, 12:33 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 837
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011