Gmina Goworowo

dziś jest: 22 maja 2019
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia  2019r. o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia komisji.
 3. Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych za wodę ścieki, odpady komunalne wobec Gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody Gminy według stanu na rok 2019.
 4. Omówienie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

piątek, 05 Kwiecień 2019, 14:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 51
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Zaorze zwołuje się III zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zaorze, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019r. w domu u Pani Ciszkowskiej Krystyny – sołtysa wsi o godz. 1200.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje dotyczące zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

  Wójt Gminy

  Piotr Kosiorek

czwartek, 04 Kwiecień 2019, 14:33 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 60
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019r. koło pałacu  o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy Goworowo

 Piotr Kosiorek

czwartek, 04 Kwiecień 2019, 14:32 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 48
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 03 kwietnia 2019r. o godz. 1000  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

piątek, 29 Marzec 2019, 12:52 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 52
Transmisja – VII Sesja Rady Gminy Goworowo – 29.03.2019r.
piątek, 29 Marzec 2019, 10:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 88
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Szarłat zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Szarłat, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019r. o godz. 1500 u sołtysa wsi Pani Wandy Paprockiej.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

środa, 27 Marzec 2019, 10:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 68
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Lipianka zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Lipianka, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019r. w remizie strażackiej o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 25 Marzec 2019, 15:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 60
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Kunin zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kunin, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019r. w sali „Alicja” Kunin 68  o godz. 1300.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 25 Marzec 2019, 15:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 63
VII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 29 marca 2019 r. zwołuję VII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • w sprawie przyjęcia ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od dnia 1 września 2019r.
 1. Przedstawienie sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy Goworowo za rok 2018.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. określenia wzoru deklaracji
załącznik numer 2 do projektu uchwały.

projekt uchw. w spr. ustalenia sieci szkół

projekt uchw. w spr. wyboru metody i ustalenia opłaty za gosp. odp. kom

projekt uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dot. przedm. ZGK

 

czwartek, 21 Marzec 2019, 15:14 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 71
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Grodzisk zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Grodzisk, które odbędzie się w dniu 31 marca 2019r. u sołtysa wsi Pana Tadeusza Iwańskiego o godz. 1400.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

środa, 20 Marzec 2019, 12:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 51
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011