Gmina Goworowo

dziś jest: 03 grudnia 2020
Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza
XXII Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 22 czerwca 2019r. zwołuję XXII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Goworowo za 2019 r.
 5. Debata.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

wtorek, 16-06-2020, 07:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 192
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 1000  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Kontrola działalności oraz wykorzystania środków finansowych przez Klub Sportowy Orz Goworowo za 2019 rok.
 4. Kontrola rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2019.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goworowo za 2019 rok.
 8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

czwartek, 04-06-2020, 12:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 147
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2020 r o godz. 13  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 3. Analiza „Sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej w Ostrołęce w 2019 r.” pod względem bezpieczeństwa na terenie gminy Goworowo za 2019 r.
 4. Przedstawienie informacji o zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacji o działalności OSP w 2019 roku.
 5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 r – wydanie opinii z zakresu przedmiotu działania komisji.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

środa, 27-05-2020, 11:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 165
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Zawiadamiam, że w dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie , Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie za rok 2019.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 r. – wydanie opinii z zakresu przedmiotu działania Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.
 5. Ocena przyjętych i osiągniętych wskaźników realizacji projektów, stopień i zakres wykorzystania środków finansowych przy realizacji Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2018-2022.
 6. Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych za wodę ścieki wobec Gminy – wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody Gminy według stanu na 31.03.2020 rok.
 7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji

Monika Dzierzgowska

środa, 27-05-2020, 11:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 155
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XI/2020, XII/2020 i XVIII/20 z posiedzeń komisji.
 3. Zapoznanie się z pismem skierowanym do RG Goworowo, celem podjęcia prac nad zmianą pensum nauczycielom pracującym w tzw. „grupie mieszanej”.
 4. Ocena realizacji zadań w 2019 roku przez Kluby Sportowe w ramach współfinansowania ich działalności na terenie gminy Goworowo.
 5. Ocena realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w 2019 r w ramach współfinansowania ich działalności na terenie gminy Goworowo : organizacja pozarządowa „Jesteśmy Betanią”, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Sąsiad”.
 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 r. – wydanie opinii z zakresu przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 7. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

środa, 27-05-2020, 10:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 258
Transmisja – XXI Sesja Rady Gminy Goworowo – 21.05.2020r.
czwartek, 21-05-2020, 13:48 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 263
Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Gminy Goworowo

Zawiadamiam, że  na dzień 21 maja 2020 r. zwołuję Nadzwyczajną XXI Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 15.oo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
 • w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 1. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

proj. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

proj. uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

proj. uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu

środa, 20-05-2020, 13:11 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 152
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020 r. o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XI/2020 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza sprawozdań z realizacji zadań za 2019 rok jednostek organizacyjnych gminy: GOKSiR, Gminna Biblioteka Publiczna, ŚDS w Czarnowie.
 4. Ocena realizacji zadań z zakresu realizacji działań w 2019 roku wynikających z programów: Posiłek w domu i w szkole, Funduszu Alkoholowego, Karty Dużej Rodziny, Świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
 5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Justyna Kępa

wtorek, 12-05-2020, 08:49 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 258
Wspólne posiedzenie komisji

    Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 19 maja 2020 roku o godz. 9.30 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XV i XVI ze wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska, Jerzy Manowski

 

wtorek, 12-05-2020, 08:48 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 186
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2020r. o godz. 900  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 3. Ocena zasadności petycji z dnia 23 marca 2020 roku na temat: „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” – przygotowanie opinii w sprawie.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jakub Podleś

poniedziałek, 04-05-2020, 09:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 193
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011