Gmina Goworowo

dziś jest: 12 listopada 2018
Imieniny: Renaty, Witolda, Czcibora
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam że  na dzień 29 grudnia 2017 r. zwołuję XLV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII, XLIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028

 • dyskusja
 • podjęcie uchwały,

2.uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2017,

 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

3.uchwalenia Statutu Gminy Goworowo.

 1. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

 

 

piątek, 22 Grudzień 2017, 10:49 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 205
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam że  na dzień 8 grudnia 2017r. zwołuję XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia

stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki

letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne

wypoczynkowe, jedynie przez część rok.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

druk do odczytu – projekt uchw. w spr. opłat za śmieci

wtorek, 05 Grudzień 2017, 11:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 202
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w sprawie omówienia projektów uchwał.

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 24 Listopad 2017, 14:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 202
ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że  na dzień 30 listopada 2016r. zwołuję XLII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy .
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
 • zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
 • zmiany uchwały Nr XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Goworowo,

9)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia

stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki

letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne

wypoczynkowe, jedynie przez część roku

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

projekt uchw. w spr. obniżenia ceny żyta doobliczania podaktu roln.

projekt uchw. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

projekt uchw. w spr. przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

projekt uchw. w spr. puchw. Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 r. 30.11.17.

projekt uchw. w spr. zmian w WPF na lata 2017-2028 30.11.17.

projekt uchw. w spr.zasad ponoszenia odpłatn. za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych

piątek, 24 Listopad 2017, 14:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 269
ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że  na dzień 7 listopada 2017 r. zwołuję XLI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad  Sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

 

 

 

 

piątek, 03 Listopad 2017, 08:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 229
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XL SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 17 października 2017 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Goworowo na którą został zaproszony Komendant Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański. Komendant przedstawił wniosek o dofinansowanie w wysokości 10.625 zł zakupu pojazdu nieoznakowanego SUV dla potrzeb Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji.

Rady Gminy Goworowo udzieliła pomocy finansowej w wysokości 20 tysięcy Gminie Brusy, powiat chojnicki dotkniętej nawałnicą, która przeszła przez teren gminy w miesiącu sierpniu b.r.

Radni utrzymali taryfy za zbiorowe zaopatrzenie ścieków i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie 2017 roku.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 pozostały również na poziomie 2017 r., z wyjątkiem stawki dotyczącej rewitalizacji gruntów oraz stawek pod wodami które wzrosły o 1,90%.

Na sesji podwyższono także opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Stawki w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustalono w wysokości ok. 90% niższe ze względu na możliwość rozprowadzenia internetu w gminie.

Ponadto rada podjęła następujące uchwały w sprawach:

 • określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
 • wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2017-2022”,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Goworowie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Pasiekach,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuninie.

Elżbieta Owczarek

wtorek, 24 Październik 2017, 15:27 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 231
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 16 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16  w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

środa, 11 Październik 2017, 12:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 213
INFORMACJA

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego

wtorek, 10 Październik 2017, 12:56 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 214
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 2 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Założenia do projektu budżetu gminy na 2018 – rozpatrzenie pism.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

 

piątek, 29 Wrzesień 2017, 14:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 249
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 22 września 2017 r. o godz. 14.00 sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku poszerzone o cały skład Rady

Porządek posiedzenia:

 1. Realizacja inwestycji w ramach Funduszy Sołeckich
 2. Przegląd i ocena stanu technicznego dróg po okresie zimowym, oraz urządzeń wodno – melioracyjnych na terenie gminy Goworowo.
 3. Realizacja zaplanowanych inwestycji oraz wizytacja w terenie.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

poniedziałek, 18 Wrzesień 2017, 13:17 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 242
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011