Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2020
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 20 marca 2014 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

1)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

2)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024,

4)    zmian w  budżecie Gminy Goworowo na rok 2014,

5)    niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2015 rok,

6)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2014 r.”,

7)    zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 17-03-2014, 13:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 850
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Stanowisko rady w sprawie wykonania rodzajów symboli gminy Goworowo
 3. Fundusz sołecki
 4. Plan pracy rady na 2014 r.
 5. Sprawy bieżące.

 

                                                                               Przewodnicząca Rady

                                                                                    Karolina Łazicka

środa, 05-02-2014, 08:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 942
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja w sprawie wykonania rodzajów symboli gminy Goworowo
 3. Plan pracy komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                  Agata Majk

środa, 05-02-2014, 08:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 931
INFORMACJA Z XLI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 13 stycznia b.r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Goworowo zwołana na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. Tryb nadzwyczajny wynika  ze zmiany przepisów na 2014 r. w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na terenie gminy. Konieczne  zatem było uregulowanie zmian przepisów uchwałami Rady Gminy, które są niezbędne do kontynuowania programu dożywiania i złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o dotację na ten cel z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W sesji udział wzięło 15 radnych, oraz Pani Małgorzata Maria Kulesza Wójt Gminy, Pan Antoni Mulawka Sekretarz Gminy, pani Anna Pietras Skarbnik Gminy, mecenas, kierownicy jednostek, sołtysi.

Radni jednogłośnie  podjęli 3 uchwały w sprawach:

1)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności

2)    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych

3)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goworowo na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

 

 

sporządziła:

E. Owczarek

 

czwartek, 16-01-2014, 08:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1031
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 13 stycznia 2014 r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia (9.12.2013 r.)
 2. Omówienie projektów uchwał na sesję
 3. Sprawy bieżące.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

czwartek, 09-01-2014, 15:01 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1015
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na 13 stycznia 2014 r. zwołałam XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo  o godz. 15.30.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności,

2)    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych,

3)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu gminy Goworowo na lata 2014-2020.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

 

środa, 08-01-2014, 13:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 913
INFORMACJA Z XL SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XL sesja Rady Gminy.

W sesji udział wzięli:

– Radni w pełnym składzie – 15 radnych

– Wójt Gminy – Małgorzata Maria Kulesza

– Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka

– Skarbnik gminy – Anna Pietras

– mecenas – Janusz Kobyliński

– dyrektorzy szkół

– kierownicy jednostek

– sołtysi

Obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Gminy Karolina Łazicka.

piątek, 03-01-2014, 09:47 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1057
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

28 grudnia o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej  z udziałem wszystkich radnych.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Omówienie i zaopiniowanie zmian:

– w budżecie gminy na 2013 r.,

– w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-20121.

3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przyjęcia  budżetu gminy Goworowo na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024.

4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Miłek

poniedziałek, 23-12-2013, 15:24 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 940
INFORMACJA Z XXXIX SESJI RADY GMINY GOWOROWO

główneW dniu 19 grudnia 2013 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Goworowo. Do porządku obrad sesji na wniosek Pani Wójt wprowadzono projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej dodatku energetycznego. Radna Pani Janina Bąkowska zgłosiła i radni przegłosowali również wniosek o przełożenie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2014 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 na sesję w dniu 30 grudnia 2013 r.
Na sesji podjęto 2 uchwały w sprawie:

poniedziałek, 23-12-2013, 13:34 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1196
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XL SEJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam, że na 30 grudnia 2013 r. zwołałam  XL Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku o
2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
brad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024,

2)    uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2014,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2013-2021,

4)    zmian w budżecie gminy Goworowo na 2013 r.,

5)    zmieniająca uchwałę  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

6)    przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2014-2017”

6. Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na 2014 r.
7. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez radę .
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Karolina Łazicka

poniedziałek, 23-12-2013, 09:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1001
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011