Gmina Goworowo

dziś jest: 17 września 2019
Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta
ZAPROSZENIE NA XXII SESJE RADY GMINY

Zawiadamiam, że na dzień 03 sierpnia 2012 r. zwołałam XXII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 10.00.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie analizatora wydechu kierownikowi Posterunku Policji w Goworowie.
 5. Podziękowanie Państwu: Magdalenie i Patrickowi Meuwissen,  Murielle i Guy Laclaire za promowanie naszej Gminy poza granicami kraju.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.

b)      zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego ,

d)      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”,

e)      wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma 2012 rok.

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad XXII Sesji.

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

wtorek, 24 Lipiec 2012, 15:13 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 839
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXI SESJI RADY GMINY GOWOROWO

                                                                                   

             Zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie odbędzie się  XXI Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy .
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

b)    rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

c)     rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS,

d)    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad XXI sesji.

 

                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                          Karolina Łazicka

środa, 11 Lipiec 2012, 09:33 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 883
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 16 lipca 2012 r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skarg na działalność Kierownika GOPS.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                              Rafał Iwański

środa, 11 Lipiec 2012, 09:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 824
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 16 lipca 2012 r. o godz. 14.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy różne.

 

 Przewodnicząca Komisji

                                                                                               Agata Majk

środa, 11 Lipiec 2012, 09:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 888
ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY

 

W dniu 26 czerwca 2012  r. o godz. 10,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie  odbędzie się XX Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2011 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Goworowo za 2011 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury sportu i Rekreacji w Goworowie za 2011rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2011 rok,

c)  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r,

d) uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo,

e) zasad określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów.

f)  zarządzenia wyborów sołtysa

g)  zarządzenia wyborów sołtysa

h) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

i) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS

j) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad IX Sesji.

 

                                                                                                Przewodnicząca Rady

                                                                                                   Karolina Łazicka

 

 

 

piątek, 15 Czerwiec 2012, 11:53 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 928
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

W dniu 19 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia

 1. Rozpatrzenie skarg na działalność Kierownika GOPS.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                                    Rafał Iwański

poniedziałek, 11 Czerwiec 2012, 14:21 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 863
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

W dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Temat posiedzenia:

 1. Analiza pozyskiwania funduszy z zewnątrz za 2011 rok.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                 Arkadiusz Miłek

poniedziałek, 11 Czerwiec 2012, 14:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 888
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W  dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów  na sesję.

                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  Karolina Łazicka

piątek, 20 Kwiecień 2012, 09:00 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 777
ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2012 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie o godz. 10.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

c) powołania skarbnika gminy,

d) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019”

e) zgody

f) wyboru ławników na kadencję w latach 2012 -2015.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz na temat projektu „Europa dla mieszkańców” – możliwość przystąpienia do programu cittaslow.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Zakończenie obrad XIX sesji.

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                               Karolina Łazicka

 

 

środa, 18 Kwiecień 2012, 15:04 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 898
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                              Arkadiusz Miłek

wtorek, 17 Kwiecień 2012, 08:15 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 868
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011