Gmina Goworowo

dziś jest: 03 sierpnia 2020
Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema
INFORMACJA O PRACY URZĘDU GMINY GOWOROWO W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 11.06.2013 R. DO 08.08.2013R.

– w dniu 14 czerwca 2013r. podpisano umowę z firmą Graffiti Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski z Radziejowa na odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy Goworowo za kwotę 70 831,80 zł;

– 19 czerwca 2013r. podpisano umowę z ostrołęcką firmą MPK Sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Goworowo na kwotę 734 406,39 zł. Umowa obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku;

piątek, 09-08-2013, 11:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1304
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXVI SESJI RADY GMINY

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na dzień 8 sierpnia 2013 r. zwołałam XXXVI Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Goworowo.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021,

2)    zmian w budżecie gminy Goworowo na 2013 r.,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2012 r. – stanowisko rady.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez radę w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad sesji

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                             Karolina Łazicka

wtorek, 30-07-2013, 15:14 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1032
Informacja o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym (17.04.2013r. – 11.06.2013r.)

Informacja o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym

(17.04.2013r. – 11.06.2013r.)

1. W dniu 22 kwietnia 2013r. została podpisana umowa z firmą D&k Technology Sp. z o.o., 63-700 Krotoszyn, Wróżewy 37 na wykonanie i dostarczenie dwóch wiat stadionowych, które zostały zamontowane przy boisku w Goworowie. Wartość dostawy to 10 332,00 zł.

czwartek, 25-07-2013, 09:04 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1488
Informacja o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym ( od 27.03.2013 do 17.04.2013 r.)

Informacja o pracy Urzędu

w okresie międzysesyjnym ( od 27.03.2013 do 17.04.2013 r.)

 

 1. W dniu 2 kwietnia br. ogłoszono zapytania cenowe na wykonanie 3 altanek, trzech rzeźb oraz dwóch grilli w ramach zadania „Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

czwartek, 25-07-2013, 09:00 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1253
Informacja o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym (26.02.2013r. – 27.03.2013r.)

Informacja o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym

(26.02.2013r. – 27.03.2013r.)

 1. W dniu 1 marca br. podpisano umowę z Wykonawcą sieci wodociągowej we wsiach Jurgi, Zaorze i Dzbądzek wraz z zasileniami z Czarnowa i Kunina. Przetarg wygrała firma Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET”, 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 za kwotę 697 023,45 zł.

czwartek, 25-07-2013, 08:57 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1273
Informacja o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym (30.01.2013r. – 25.02.2013r.)

       Informacja o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym

(30.01.2013r.  – 25.02.2013r.)

 1. W dniu 15 lutego br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę sieci wodociągowej we wsiach Jurgi, Zaorze i Dzbądzek wraz z zasileniami z Czarnowa i Kunina. Przetarg wygrała firma Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET”, 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41 za kwotę 697 023,45 zł. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana na przełomie lutego i marca.

czwartek, 25-07-2013, 08:51 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1332
Informacja o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym (29.12.2012 r. – 30.01.2013 r.)

Informacja o pracy Urzędu w okresie

międzysesyjnym (29.12.2012 r. – 30.01.2013 r.)

 

 1. W dniu 14 stycznia b.r. ogłoszony został przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w Dzbądzku, Zaorzu, Jurgach, Kuninie i Czarnowie. Jest to pierwszy etap zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo”, które na podstawie podpisanej w listopadzie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zostanie dofinansowane z programu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007-2013. Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2013 r. o godz. 9.15.

czwartek, 25-07-2013, 08:41 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1259
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

W dniu 2 sierpnia 2013 r. o godz. 15.30  odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku z następującym porządkiem obrad:

 1. Zapoznanie się ze stanem faktycznym dróg gminnych i powiatowych .
 2. Wizyta na placu przeznaczonym pod PSZOK – zapoznanie z dokumentacją.
 3. Dyskusja nad postanowieniem  nr UG.6220.1.2011 -13 w sprawie odwieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wieży kratowej wolnostojącej h=148,5 m n.p.t. z kontenerem technologicznym, agregatem prądotwórczym, kontenerową stacją transformatorową  i platformą anten satelitarnych i ogrodzeniem działki na części  działki nr 383 położonej w obrębie gruntów Jawory Podmaście gm. Goworowo”.
 4. Dyskusja na temat odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja spotka się w Urzędzie Gminy sala nr 16.

 

                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                 Rafał Iwański

wtorek, 23-07-2013, 08:53 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1188
Wspólne posiedzenie Komisji

W dniu 5 sierpnia 2013 r. godz.. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za 2012 r.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

                                                                                       Przewodnicząca Rady

                                                                                        Karolina Łazicka

wtorek, 23-07-2013, 08:51 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 934
SESJA ABSOLUTORYJNA W GMINIE GOWOROWO

IMG_3022W dniu 11 czerwca 2013 r. odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Goworowo na której Rada dokonała  podsumowania wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2012 r. i jednogłośnie udzieliła absolutorium  dla Wójta Gminy Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza z tytułu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2012 r.

W sesji udział wzięło 13 radnych.

Ponadto Rada Gminy podjęła  9 uchwał.

Z okazji „Dnia Samorządowca” Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy wręczyły Sołtysom i Radnym podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej życząc  pomyślności, wytrwałości i odwagi  w kreowaniu rozwoju naszej gminy.

wtorek, 11-06-2013, 14:31 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1625
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011