Gmina Goworowo

dziś jest: 31 lipca 2021
Imieniny: Ignacego, Ernesty, Lubomira
INFORMACJA Z XL SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XL sesja Rady Gminy.

W sesji udział wzięli:

– Radni w pełnym składzie – 15 radnych

– Wójt Gminy – Małgorzata Maria Kulesza

– Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka

– Skarbnik gminy – Anna Pietras

– mecenas – Janusz Kobyliński

– dyrektorzy szkół

– kierownicy jednostek

– sołtysi

Obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Gminy Karolina Łazicka.

piątek, 03-01-2014, 09:47 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1227
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

28 grudnia o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej  z udziałem wszystkich radnych.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Omówienie i zaopiniowanie zmian:

– w budżecie gminy na 2013 r.,

– w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-20121.

3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przyjęcia  budżetu gminy Goworowo na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024.

4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Miłek

poniedziałek, 23-12-2013, 15:24 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1105
INFORMACJA Z XXXIX SESJI RADY GMINY GOWOROWO

główneW dniu 19 grudnia 2013 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Goworowo. Do porządku obrad sesji na wniosek Pani Wójt wprowadzono projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej dodatku energetycznego. Radna Pani Janina Bąkowska zgłosiła i radni przegłosowali również wniosek o przełożenie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2014 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 na sesję w dniu 30 grudnia 2013 r.
Na sesji podjęto 2 uchwały w sprawie:

poniedziałek, 23-12-2013, 13:34 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1382
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XL SEJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam, że na 30 grudnia 2013 r. zwołałam  XL Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku o
2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
brad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024,

2)    uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2014,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2013-2021,

4)    zmian w budżecie gminy Goworowo na 2013 r.,

5)    zmieniająca uchwałę  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

6)    przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2014-2017”

6. Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na 2014 r.
7. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez radę .
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Karolina Łazicka

poniedziałek, 23-12-2013, 09:16 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1175
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXIX SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na  19 grudnia 2013 r. zwołałam XXXIX sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji rady gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024,

2)    uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok  2014,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez radę w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                    Karolina Łazicka

poniedziałek, 09-12-2013, 13:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1135
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

09 grudnia 2013 roku  o godz. 15.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy bieżące.

 

                                                                                       Przewodnicząca Rady

                                                                                            Karolina Łazicka

czwartek, 05-12-2013, 11:55 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1172
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA,OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

26 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Informacja o zaawansowaniu prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
 3. Informacja o funkcjonowaniu i realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 4. Omówienie projektu budżetu gminy Goworowo na 2014 r.
 5. Sprawy bieżące.

 

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                   Rafał Iwański

czwartek, 21-11-2013, 14:12 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1160
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 25 listopada 2013 r, o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo    2012-2013.
 3. Zapoznanie z projektami budżetowymi poszczególnych szkół złożonych do projektu budżetu gminy na 2014 r.
 4. Omówienie projektu budżetu gminy na 2014 r.
 5. Sprawy bieżące.

                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                 Agata Majk

czwartek, 21-11-2013, 08:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1195
INFORMACJA Z XXXVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Goworowo.

środa, 13-11-2013, 11:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1640
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam, że na dzień 8 listopada 2013 r. zwołałam XXXVIII sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 10.00.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji rady gminy.
4. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Moja rodzina jest ekozakręcona” dofinansowanego z WFOŚiGW w Warszawie.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Goworowo na lata 2013 – 2021,

2)    zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.,

3)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,

4)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2014,

5)    określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,

6)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,

7)    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016,

8)    przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej,

9)    zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez  radę w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 04-11-2013, 08:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1213
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011