Gmina Goworowo

dziś jest: 12 listopada 2018
Imieniny: Renaty, Witolda, Czcibora
ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 11 września 2017 r. zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
  • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
  • szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2017 r.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 8.   Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9.    Zakończenie obrad  Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. zmian w WPF 11.09.17

projekt uchw. w spr. zmian w budżecie Gminy 11.09.17

projekt uchw. w spr. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

projekt uchw. w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku

projekt uchw. w spr. odbioru odpadów komunalnych

 

 

środa, 06 Wrzesień 2017, 08:13 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 248
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 4 września 2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2017 r.
 2. Rozpatrzenie pism.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

 

piątek, 25 Sierpień 2017, 12:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 216
POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

Porządek posiedzenia

 1. Podsumowanie prac nad projektem statutu Gminy Goworowo.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 25 Sierpień 2017, 12:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 237
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 07 sierpnia 2017 r. o godz. 13.30 w sali nr 16  w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektu uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 04 Sierpień 2017, 14:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 243
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXXVIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 7 sierpnia 2017 r. zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • zmiany uchwały Nr XL/233/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • zmiany uchwały nr XXII/144/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego,
 • zmiany uchwały nr XX/139/12 Rady Gminy Goworowo z dna 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów,
 • ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
 • pozbawienia drogi kategorii gminnej.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

 

Projekt Uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Goworowo na 2017 rok

projekt uchw. w spr. pozbawienia drogi kat. gminnej

projekt uchw. w spr. ustalenia liczb punktów sprzedaży napojów alkoholowych

projekt uchw. w spr. zasad wynagradzania nauczycieli

projekt uchw. w spr. ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

projekt uchw. w spr. zmian w Statucie ZGK

projekt uchw. w spr. zmian w WPF

projekt uchw. w spr.określenia zasad udzielania i rozmiaru godzin nauczycielom

 

 

środa, 02 Sierpień 2017, 14:32 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 230
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

W dniu 26 lipca 2017 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy Goworowo.

Tematem posiedzenia będą sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

poniedziałek, 24 Lipiec 2017, 11:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 243
INFORMACJA

W dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Prace nad zmianami w Statucie Gminy Goworowo (ciąg dalszy).
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Rafał Iwański

 

wtorek, 11 Lipiec 2017, 09:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 242
INFORMACJA

W dniu 14 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza ściągalności podatków za rok 2016 r.
 2. Rozpatrzenie pism.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

wtorek, 11 Lipiec 2017, 09:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 249
INFORMACJA

W dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP z budżetu gminy za 2016 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Gałązka

wtorek, 11 Lipiec 2017, 09:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 261
WÓJT GMINY GOWOROWO Z ABSOLUTORIUM

W  dniu 2 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Goworowo. Sesję prowadziła wiceprzewodnicząca rady Karolina Łazicka. W sesji udział wzięło 12 radnych oraz władze gminy, dyrektorzy szkół i przedszkola,  kierownicy jednostek, sołtysi, mieszkańcy z terenu gminy. Rada podjęła 3 uchwały, ale  głównym tematem sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i  absolutorium.

Pani Małgorzata Kulesza Wójt Gminy przedstawiła multimedialną prezentację z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Karolina Łazicka zapoznała zebranych z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Rada dokonała podsumowania wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 r. i bezwzględną większością głosów (11 za, 1 przeciw) udzieliła  Wójtowi  Gminy Goworowo Małgorzacie Marii Kulesza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Pani Wójt podziękowała radzie za zaufanie  i współpracę  a także pani skarbnik wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom za sprawne działania w realizacji budżetu.

Pan Antoni Mulawka sekretarz gminy i radny powiatu w imieniu Starosty Ostrołęckiego złożył podziękowania Radzie Gminy oraz Wójtowi za bardzo dobrą współpracę  w realizacji zadań drogowych.

Rada Gminy podjęła także uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

Elżbieta Owczarek

 

środa, 07 Czerwiec 2017, 10:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 294
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011