Gmina Goworowo

dziś jest: 23 lipca 2018
Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
INFORMACJA

W dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP z budżetu gminy za 2016 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Gałązka

wtorek, 11 Lipiec 2017, 09:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 183
WÓJT GMINY GOWOROWO Z ABSOLUTORIUM

W  dniu 2 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Goworowo. Sesję prowadziła wiceprzewodnicząca rady Karolina Łazicka. W sesji udział wzięło 12 radnych oraz władze gminy, dyrektorzy szkół i przedszkola,  kierownicy jednostek, sołtysi, mieszkańcy z terenu gminy. Rada podjęła 3 uchwały, ale  głównym tematem sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i  absolutorium.

Pani Małgorzata Kulesza Wójt Gminy przedstawiła multimedialną prezentację z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Karolina Łazicka zapoznała zebranych z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Rada dokonała podsumowania wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 r. i bezwzględną większością głosów (11 za, 1 przeciw) udzieliła  Wójtowi  Gminy Goworowo Małgorzacie Marii Kulesza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Pani Wójt podziękowała radzie za zaufanie  i współpracę  a także pani skarbnik wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom za sprawne działania w realizacji budżetu.

Pan Antoni Mulawka sekretarz gminy i radny powiatu w imieniu Starosty Ostrołęckiego złożył podziękowania Radzie Gminy oraz Wójtowi za bardzo dobrą współpracę  w realizacji zadań drogowych.

Rada Gminy podjęła także uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

Elżbieta Owczarek

 

środa, 07 Czerwiec 2017, 10:10 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 219
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXXVII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 2 czerwca 2017r. zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 15.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchw. w spr. absolutorium dla Wójta Gminy

projekt uchw. w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wyk. budżetu gminy za 2016 r.

projekt uchw. w spr. zmiany Statutu GOPS

 

 

czwartek, 25 Maj 2017, 10:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 181
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 22 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2016 rok w dz. oświaty, kultury i zdrowia
 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
 3. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 4. Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Gminy do komisji konkursowej
 5. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Majk

środa, 17 Maj 2017, 13:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 181
INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 19 maja 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie z informacją o stanie bezpieczeństwa, przestrzegania porządku publicznego oraz w zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej i działalności OSP na terenie gminy za 2016 r.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zięba

środa, 17 Maj 2017, 13:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 171
INFORMACJA

Zawiadamiam że  na dzień 15 maja 2017 r. zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 15.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
 5.  Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad  Sesji.

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchw. zm. w WPF 15.05.17

projekt uchw. zmian w budżecie Gm.Goworowo na 2017 r. 15.05.17

 

 

 

środa, 10 Maj 2017, 09:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 218
INFORMACJA

 

Zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 13.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 r. z udziałem kierowników jednostek
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

 

 

 

piątek, 05 Maj 2017, 13:14 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 208
INFORMACJA

W dniu 08  maja 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Stanowisko Rady w spr. pisma PKP.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 05 Maj 2017, 13:11 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 189
POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

 

Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

 

 

 

piątek, 14 Kwiecień 2017, 13:29 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 187
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXXV SESJI RADY GMINY GOWOROWO

 

Zawiadamiam że  na dzień 24 kwietnia 2017 r. zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 15.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego  struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach PRO  WM – RIT
 • zmiany uchwały Nr XXVII/168/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Goworowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goworowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu

projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 r. 24.04.17

projekt uchwały zmiany w WPF – 24.04.17

projekt uchwały zmieniającej w spr. określenia przystanków

 

 

 

 

 

 

piątek, 14 Kwiecień 2017, 08:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 201
Strona 5 z 35« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011