Gmina Goworowo

dziś jest: 22 stycznia 2021
Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 6 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 16  Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia;

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Dyskusja nad projektem budżetu  gminy na 2013 r.

 Przewodnicząca Rady Gminy

Karolina Łazicka

poniedziałek, 03-12-2012, 14:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1170
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXVII SESJI RADY GMINY

            W  dniu 10 grudnia  2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

1. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku
2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty,

b) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,

c)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad Sesji

                                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                                                 Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 03-12-2012, 14:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1078
NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2013

NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2013.

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Lp. Rodzaje cen Jedn.

miary

Cena netto Cena brutto
1. Cena za dostawę wody m3 2,32 2,51
2. Cena za odprowadzanie ścieków m3 3,16 3,41

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

[DO POBRANIA] Teść uchwały Rady Gminy Goworowo

poniedziałek, 19-11-2012, 11:37 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1279
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał  na sesję.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                         Karolina Łazicka

 

poniedziałek, 19-11-2012, 07:50 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1048
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

W dniu 21 listopada 2012 o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                 Przewodnicząca Komisji

                                                                                           Agata Majk

poniedziałek, 19-11-2012, 07:48 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1041
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia :

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Dyskusja nad uchwałami okołobudżetowymi na  2013 r.
 3. Propozycje do planu pracy komisji na 2013 r.

 

                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                           Janina Bąkowska

poniedziałek, 19-11-2012, 07:46 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1131
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXVI SESJI RADY GMINY

         W dniu 22 listopada 2012 r. o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo  odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

b)   zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dn.30.12.2011r. uchwała budżetowa na 2012 r.,

c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

d) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy,

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2013,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

g) uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także wysokość, kryteria i tryb wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,

h) zarządzenia wyborów sołtysa,

i) uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r.,

j) rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika GOPS.

6. Omówienie kompleksowej koncepcji kanalizacji gminy Goworowo.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie    międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad XXV Sesji.

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

 

 

środa, 14-11-2012, 07:47 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1181
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU

W dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Rozpatrzenie skarg na działalność Kierownika GOPS w Goworowie.
 3. Dyskusja nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Sprawy różne.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                       Rafał Iwański

środa, 14-11-2012, 07:36 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1122
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ

W dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej .

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                                  Arkadiusz Miłek

środa, 14-11-2012, 07:34 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1071
ZAPROSZENIE WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał  związanych z przejęciem przez Gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                Karolina Łazicka

piątek, 02-11-2012, 13:12 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1147
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011