Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2020
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
Ogłoszenie

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 12 czerwca 2019r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Analiza raportu o stanie Gminy Goworowo za 2018 rok.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

             Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

wtorek, 04-06-2019, 15:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 397
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2019r. o godz. 1000  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Janusz Żebrowski

piątek, 24-05-2019, 10:32 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 363
Transmisja – IX Sesja Rady Gminy Goworowo – 23.05.2019r.
czwartek, 23-05-2019, 09:32 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 462
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 23 maja 2019r. o godz. 12.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Omówienie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

wtorek, 21-05-2019, 12:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 406
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku

Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2019r o godz. 1400  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr II z posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski

czwartek, 16-05-2019, 07:44 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 440
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zawiadamiam, że w dniu 20 maja  2019r. o godz. 1200  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Wypracowanie przez komisje opinii do projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Monika Dzierzgowska

czwartek, 16-05-2019, 07:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 453
IX Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 23 maja 2019r. zwołuję IX Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminu Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie”,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r,
 • w prawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”,
 • w sprawie opłaty targowej,
 • w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla sołectwa Goworówek,
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uchw. w sparwie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

proj. uchw. w sprawie ogranicznenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

proj. uchw. w sprawie opłaty targowej

proj. uchw. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek

proj. uchw. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych …

proj. uchw. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r

proj. uchw. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028

czwartek, 16-05-2019, 07:38 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 516
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Struniawy zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Struniawy, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019r. o godz. 16.30  w mieszkaniu Pani Danuty Dobkowskiej .

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 433
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Rębisze Kolonia zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Rębisze Kolonia, które odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. o godz. 16.00  w mieszkaniu Pana Jana Dumały.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 372
Obwieszczenie

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Sołectwa Ponikiew Mała zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ponikiew Mała, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019r. o godz. 14.00  w remizie OSP.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 13-05-2019, 16:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 407
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011