Gmina Goworowo

dziś jest: 03 kwietnia 2020
Imieniny: Ryszarda, Antoniego, Pankracego
Podatki/opłaty

Uchwała Nr LV/309/18

Rady Gminy Goworowo

z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Do pobrania:

podatek od nieruchomości


Uchwała Nr LVI/316/18

Rady Gminy Goworowo

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako postawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Do pobrania:

uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

Wszystkie podatki o których mowa poniżej można wpłacać na konto Urzędu Gminy Goworowo
Nr konta 72 8915 0003 0000 0912 2000 0010
PODATEK ROLNY
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016, poz. 617 z póź. zm.)
• Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny  skupu żyta za okres 11  kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r. (M. P. z 2016 r.,  poz. 993)

* Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/164/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy – z kwoty 52,44 zł za 1dt do kwoty 45 zł za 1dt

Osoby Prawne:
• Osoby prawne zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek rolny do 15 stycznia każdego roku.
• Termin zapłaty podatku: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada.
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.

Osoby Fizyczne:
• Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację w sprawie podatku rolnego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• Termin zapłaty podatku; I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada.
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy, do kasy Urzędu lub do sołtysa wsi.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016, poz. 716 z póź. zm.);
• Uchwała Rady Gminy Goworowo XXVII/165/16 z dnia 14 listopada 2016 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r;

Osoby Prawne:
• Obowiązane są składać, w terminie do 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy;
• Wpłacać bez wezwania obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości do 31 stycznia, a w pozostałych miesiącach do 15 każdego miesiąca.
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.

Osoby Fizyczne
• Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego;
• Termin zapłaty; I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy, do kasy Urzędu lub do sołtysa wsi

PODATEK LEŚNY
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 374 z póź. zm.);
• Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r (M.P. z 2016 r., poz.996)

Cena drewna – 191,01 zł za 1m3

Osoby prawne:
• Obowiązane są składać, do 15 stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy;
• Termin zapłaty: do 15 każdego miesiąca;
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy lub do kasy Urzędu.

Osoby Fizyczne:
• Obowiązane są złożyć informację w sprawie podatku leśnego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• Termin zapłaty: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada;
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy, do kasy Urzędu lub do sołtysa wsi.

 

wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011