- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Poradnik dla klienta

 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO.

 

Poniżej prezentujemy listę najczęściej załatwianych spraw w naszym urzędzie wraz z dokładnym opisem trybu załatwiania i niezbędnymi formularzami.

REFERAT INWESTYCYJNY, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach [1]
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi gminnej [2]

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego [3]

REFERAT OGÓLNY

Zameldowanie/ wymeldowanie pobyt stały lub czasowy. Zameldowanie cudzoziemców. [4]
Zameldowanie/wymeldowanie pobyt stały lub czasowy na podstawie decyzji administracyjnej. [5]

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [6]

Udostępnienie danych, wydanie poświadczenia zameldowania [7]
Nadawanie lub zmiana numeru PESEL [8]
Wpis/zmiana/informacja o zawieszeniu/informacja o wznowieniu/zawiadomienie o zaprzestaniu/ działalności gospodarczej [9]
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej [10]
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych [11]
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych [12]
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym [13]

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [14]

Druk do pobrania – Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa [15]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego [16]

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [17]

Wniosek o rekompensatę za odbyte ćwiczenia wojskowe [18]

Decyzja o warunkach zabudowy [19]
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby [20]
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [21]
Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego [22]
Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy [23]
Rozgraniczenie nieruchomości [24]

Zaświadczenie o zgodności użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. [25]

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Zgłoszenie podmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych [26]
Wniosek w sprawie ulg (umorzeń,odroczeń,rat) w podatku od środków transportowych [27]
Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych – ulgi, umorzenia, odroczenia rat [28]
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych – zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego [29]
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych –korekta podatku w trakcie roku podatkowego [30]
Podatek akcyzowy od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługujący producentowi rolnemu. [31]
Podatek rolny, leśny i od nieruchomości, od osób fizycznych- zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe osób fizycznych) [32]
Podatek rolny, leśny i od nieruchomości, od osób fizycznych- korekta podatku w trakcie roku podatkowego. [33]
Podatek rolny – ulga z tytułu nabycia gruntów. [34]
Podatek rolny – ulga żołnierska [35]
Podatek rolny – ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:-budowę lub modernizację budynków inwentarskich,- zakup i zainstalowanie: deszczowni; urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę; urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii ( wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). [36]
Wnioski o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości [37]
Wnioski o wydanie zaświadczeń w sprawach podatkowych [38]
Wzory druków do pobrania – BIP

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zaświadczenie dla władz kościelnych stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa [39]
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą [40]
Odpis skrócony lub zupełny aktu:urodzenia, małżeństwa lub zgonu [41]
Zawarcie związku małżeńskiego.Sporządzenie aktu małżeństwa [42]
Decyzja w sprawie skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego [43]
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka [44]
Sporządzenie aktu zgonu [45]
Decyzja w sprawie wpisania do księgi stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą [46]
Decyzja w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego [47]
Decyzja w sprawie uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego [48]
Zmiana imienia i nazwiska [49]
Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa [50]
Wniosek o wydanie dowodu osobistego [51]