Gmina Goworowo

dziś jest: 23 czerwca 2018
Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna obowiązująca w Urzędzie Gminy Goworowo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Goworowo reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą, przy ul. Ostrołęckiej 21 w Goworowie 07-440, e-mail: ug@goworowo.pl, tel. (29) 761 40 66, (29) 761 40 43, (29) 761 40 33.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Magdalena Topa, e-mail: iod@goworowo.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 25 Maj 2018 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011