Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2020
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
ZGK

Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika ZGK w Goworowie w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie w sprawie działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozpowszechnianiem się koronawirusa

Cennik usług ZGK Goworowo 2020 r.


Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie informuje, że zgodnie z decyzją  nr BI.RET.070473.2018.TR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku od dnia 19.05.2019 r. do dnia 18.05.2020 r. cena 1 m³ wody będzie wynosiła 2,36 zł netto + podatek Vat 8 % = 2,55 zł brutto.

W związku z przyznaną na rok 2019 dotacją z Gminy Goworowo dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie w wysokości 1,02 zł do 1 m³ ścieków od dnia 19.05.2019 r. ulegają zmianie ceny ścieków:

 

Lp. Jednostka Cena kalkulowana przez zakład zatwierdzona przez Wody Polskie (netto) Dotacja

(netto)

Cena dla odbiorców

(netto)

Podatek VAT (8%) Cena dla odbiorców (brutto)
 

1.

 

zł/m³

 

4,52

 

1,02

 

3,50

 

0,28

 

3,78

 

 

Ścieki dowożone na oczyszczalnię:

 BECZKA DUŻA :

  • do 5 km 96,98 zł  (brutto);   powyżej 5 km  118,58 zł (brutto)

BECZKA MAŁA :

  • do 5 km 87,35 zł  (brutto);   powyżej 5 km  106,79 zł (brutto)

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

/ -/ Ryszard Mikulski

 

Do pobrania:

doc09026120190510132336

 

Ogłoszenie – wyłączenie dostawy wody

Mieszkańcy miejscowości Gierwaty oraz Damięty gm. Goworowo

W związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej o działkę nr 291/1 i 294/1 w miejscowości Grabowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie pragnie poinformować, że w dniu 26.03.2019 r. od godz. 9.00 do 14.)) w w/w miejscowościach nie będzie dostawy wody.

Za utrudnieniami przepraszamy.

Kierownik ZGK

Ryszard Mikulski

 

 

 

 

Informacja o zmianie opłat za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że z dniem 19.05.2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy opłat za wodę i ścieki zgodnie z decyzją nr  BI.RET.0704732018.TR Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Decyzja nr BI.RET.0704732018.TR

 

Wyłączenie wody

Wyłączenie wody w miejscowości Ponikiew Duża, Pasieki, Ponikiew Mała, Kaczka, Jemieliste, Góry i Czernie

 

 

Cennik usług ZGK Goworowo

 

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 16.11.2017r. na terenie gm. Goworowo będzie spadek ciśnienia wody z powodu modernizacji stacji uzdatniania wody.

Uprzejmie informuję, że w dniu 16.11.2017r. na terenie gm. Goworowo będzie spadek ciśnienia wody z powodu modernizacji stacji uzdatniania wody.

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

07-440 GOWOROWO

UL. SZKOLNA 16A

NIP: 758-11-11-643

REGON: 550404289

TELEFON: 29 761 40 70

KOMÓRKOWY: 606 638 291

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie powołany został Uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr V/30/94 z dnia 29 grudzień 1994 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej jako zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie, zwany dalej zakładem jest gminną jednostką organizacyjną.

Przedmiotem działalności Zakładu jest stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej przez świadczenia usług komunalnych i powszechnie dostępnych, a w szczególności w zakresie:

1. Zarządzania mieniem będącym własnością Gminy.
a) utrzymania i konserwacja terenów zielonych, placów,
b) utrzymania i eksploatacji obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnienia stałej dostawy wody,
c) utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz stały odbiór ścieków,
d) nadzoru i kontroli nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzonych do kanalizacji ścieków,
e) utrzymania czystości i porządku na terenach, w stosunku do których obowiązek ten spoczywa na Gminie,
f) dowozów uczniów do szkół na terenie Gminy,
g) utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
h) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i remonty, modernizacji i rozbudowa dróg i chodników.
i) usługi transportowo-sprzętowe,
j) zimowe utrzymanie dróg.

2. Zakład może podejmować działalność w innym zakresie usług obejmujących zadania własne Gminy , jeżeli będą one wynikały z zapotrzebowania społecznego.

Zakład określone zadania realizuje poprzez:
• zarządzanie i sprawne gospodarowanie przejętymi składnikami mienia komunalnego,
• decydowanie o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania przejętych składników mienia, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa i niniejszego statutu,
• dokonywanie wyboru sposobów realizacji zadań i kierunków rozwoju Zakładu.

NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2017.

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Lp. Rodzaje cen Jedn.miary Cena netto Cena brutto
1. Cena za dostawę wody m3 2,41 2,60
2. Cena za odprowadzanie ścieków m3 3,50 3,78

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2016.

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Lp. Rodzaje cen Jedn.miary Cena netto Cena brutto
1. Cena za dostawę wody m3 2,50 2,70
2. Cena za odprowadzanie ścieków m3 3,50 3,78

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

_

NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2015.

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Lp. Rodzaje cen Jedn.miary Cena netto Cena brutto
1. Cena za dostawę wody m3 2,45 2,64
2. Cena za odprowadzanie ścieków m3 3,33 3,60

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

___________________________________________________________________________________

NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2014.

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Lp. Rodzaje cen Jedn.miary Cena netto Cena brutto
1. Cena za dostawę wody m3 2,45 2,64
2. Cena za odprowadzanie ścieków m3 3,33 3,60

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

Treść uchwały Rady Gminy Goworowo

____________________________________________________________________________________

CENNIK USŁUG

świadczonych przez ZGK w Goworowie obowiązuje od dnia 01.01.2017r.

Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto w zł
1. Pobór wody 1m3 2,41
2. Odprowadzanie ścieków 1m3 3,50
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 10 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 95,00
– pole 1 szt. 78,00
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 6 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 80,00
– pole 1 szt. 68,00
WYNAJEM:
3. Autobus km 3,10
4. Ciągnik URSUS godz. 50,00
5. Ciągnik SAME godz. 70,00
6. Samochód ciężarowy IVECO godz. 85,00
7. IVECO z pługiem i piaskarką godz. 105,00
8. Koparka Waryński godz. 86,00
 9. Odśnieżarka Husqvarna  godz. 24,00
10.  Koszenie   godz. 20,00
11.  Koszenie Honda   godz. 28,00

Praca sprzętu przy odśnieżaniu – plus 10%

Koszt 6 ton mieszanki pisaku z solą – 282 zł

CENNIK USŁUG

świadczonych przez ZGK w Goworowie obowiązuje od dnia 01.01.2016r.

Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto w zł
1. Pobór wody 1m3 2,50
2. Odprowadzanie ścieków 1m3 3,50
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 10 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 93,00
– pole 1 szt. 76,00
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 6 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 78,00
– pole 1 szt. 66,00
WYNAJEM:
3. Autobus km 2,95
4. Ciągnik URSUS godz. 48,00
5. Ciągnik SAME godz. 68,00
6. Samochód ciężarowy IVECO godz. 82,00
7. IVECO z pługiem i piaskarką godz. 100,00
8. Koparka Waryński godz. 84,00

świadczonych przez ZGK w Goworowie obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto w zł
1. Pobór wody 1m3 2,45
2. Odprowadzanie ścieków 1m3 3,33
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 10 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 95,00
– pole 1 szt. 78,00
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 6 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 80,00
– pole 1 szt. 68,00
WYNAJEM:
3. Autobus km 3,10
4. Ciągnik URSUS godz. 50,00
5. Ciągnik SAME godz. 68,00
6. Samochód ciężarowy IVECO godz. 85,00
7. IVECO z pługiem i piaskarką godz. 105,00
8. Równiarka godz. 128,00
9. Koparka Waryński godz. 87,00

świadczonych przez ZGK w Goworowie obowiązuje od dnia 01.01.2013r.

Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto w zł
1. Pobór wody 1m3 2,45
2. Odprowadzanie ścieków 1m3 3,33
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 10 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 95,00
– pole 1 szt. 78,00
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 6 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 80,00
– pole 1 szt. 68,00
WYNAJEM:
3. Autobus km 3,25
4. Ciągnik URSUS godz. 52,00
5. Ciągnik SAME godz. 68,00
6. Samochód ciężarowy IVECO godz. 92,00
7. IVECO z pługiem i piaskarką godz. 116,00
8. Równiarka godz. 128,00
9. Koparka Waryński godz. 91,00
poniedziałek, 14-02-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011