Gmina Goworowo

dziś jest: 20 marca 2018
Imieniny: Klaudii, Eufemii, Cyriaki
ZGK

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 16.11.2017r. na terenie gm. Goworowo będzie spadek ciśnienia wody z powodu modernizacji stacji uzdatniania wody.

Uprzejmie informuję, że w dniu 16.11.2017r. na terenie gm. Goworowo będzie spadek ciśnienia wody z powodu modernizacji stacji uzdatniania wody.

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

07-440 GOWOROWO

UL. SZKOLNA 16A

NIP: 758-11-11-643

REGON: 550404289

TELEFON: 29 761 40 70

KOMÓRKOWY: 606 638 291

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie powołany został Uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr V/30/94 z dnia 29 grudzień 1994 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej jako zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie, zwany dalej zakładem jest gminną jednostką organizacyjną.

Przedmiotem działalności Zakładu jest stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej przez świadczenia usług komunalnych i powszechnie dostępnych, a w szczególności w zakresie:

1. Zarządzania mieniem będącym własnością Gminy.
a) utrzymania i konserwacja terenów zielonych, placów,
b) utrzymania i eksploatacji obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnienia stałej dostawy wody,
c) utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz stały odbiór ścieków,
d) nadzoru i kontroli nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzonych do kanalizacji ścieków,
e) utrzymania czystości i porządku na terenach, w stosunku do których obowiązek ten spoczywa na Gminie,
f) dowozów uczniów do szkół na terenie Gminy,
g) utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
h) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i remonty, modernizacji i rozbudowa dróg i chodników.
i) usługi transportowo-sprzętowe,
j) zimowe utrzymanie dróg.

2. Zakład może podejmować działalność w innym zakresie usług obejmujących zadania własne Gminy , jeżeli będą one wynikały z zapotrzebowania społecznego.

Zakład określone zadania realizuje poprzez:
• zarządzanie i sprawne gospodarowanie przejętymi składnikami mienia komunalnego,
• decydowanie o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania przejętych składników mienia, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa i niniejszego statutu,
• dokonywanie wyboru sposobów realizacji zadań i kierunków rozwoju Zakładu.

NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2017.

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Lp. Rodzaje cen Jedn.miary Cena netto Cena brutto
1. Cena za dostawę wody m3 2,41 2,60
2. Cena za odprowadzanie ścieków m3 3,50 3,78

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2016.

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Lp. Rodzaje cen Jedn.miary Cena netto Cena brutto
1. Cena za dostawę wody m3 2,50 2,70
2. Cena za odprowadzanie ścieków m3 3,50 3,78

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

_

NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2015.

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Lp. Rodzaje cen Jedn.miary Cena netto Cena brutto
1. Cena za dostawę wody m3 2,45 2,64
2. Cena za odprowadzanie ścieków m3 3,33 3,60

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

___________________________________________________________________________________

NOWE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ROKU 2014.

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

Lp. Rodzaje cen Jedn.miary Cena netto Cena brutto
1. Cena za dostawę wody m3 2,45 2,64
2. Cena za odprowadzanie ścieków m3 3,33 3,60

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

Teść uchwały Rady Gminy Goworowo

____________________________________________________________________________________

CENNIK USŁUG

świadczonych przez ZGK w Goworowie obowiązuje od dnia 01.01.2017r.

Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto w zł
1. Pobór wody 1m3 2,41
2. Odprowadzanie ścieków 1m3 3,50
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 10 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 95,00
– pole 1 szt. 78,00
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 6 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 80,00
– pole 1 szt. 68,00
WYNAJEM:
3. Autobus km 3,10
4. Ciągnik URSUS godz. 50,00
5. Ciągnik SAME godz. 70,00
6. Samochód ciężarowy IVECO godz. 85,00
7. IVECO z pługiem i piaskarką godz. 105,00
8. Koparka Waryński godz. 86,00
 9. Odśnieżarka Husqvarna  godz. 24,00
10.  Koszenie   godz. 20,00
11.  Koszenie Honda   godz. 28,00

Praca sprzętu przy odśnieżaniu – plus 10%

Koszt 6 ton mieszanki pisaku z solą – 282 zł

CENNIK USŁUG

świadczonych przez ZGK w Goworowie obowiązuje od dnia 01.01.2016r.

Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto w zł
1. Pobór wody 1m3 2,50
2. Odprowadzanie ścieków 1m3 3,50
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 10 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 93,00
– pole 1 szt. 76,00
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 6 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 78,00
– pole 1 szt. 66,00
WYNAJEM:
3. Autobus km 2,95
4. Ciągnik URSUS godz. 48,00
5. Ciągnik SAME godz. 68,00
6. Samochód ciężarowy IVECO godz. 82,00
7. IVECO z pługiem i piaskarką godz. 100,00
8. Koparka Waryński godz. 84,00

świadczonych przez ZGK w Goworowie obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto w zł
1. Pobór wody 1m3 2,45
2. Odprowadzanie ścieków 1m3 3,33
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 10 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 95,00
– pole 1 szt. 78,00
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 6 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 80,00
– pole 1 szt. 68,00
WYNAJEM:
3. Autobus km 3,10
4. Ciągnik URSUS godz. 50,00
5. Ciągnik SAME godz. 68,00
6. Samochód ciężarowy IVECO godz. 85,00
7. IVECO z pługiem i piaskarką godz. 105,00
8. Równiarka godz. 128,00
9. Koparka Waryński godz. 87,00

świadczonych przez ZGK w Goworowie obowiązuje od dnia 01.01.2013r.

Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto w zł
1. Pobór wody 1m3 2,45
2. Odprowadzanie ścieków 1m3 3,33
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 10 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 95,00
– pole 1 szt. 78,00
Wywóz odpadów ciekłych- beczka o poj. 6 000 l
– oczyszczalnia 1 szt. 80,00
– pole 1 szt. 68,00
WYNAJEM:
3. Autobus km 3,25
4. Ciągnik URSUS godz. 52,00
5. Ciągnik SAME godz. 68,00
6. Samochód ciężarowy IVECO godz. 92,00
7. IVECO z pługiem i piaskarką godz. 116,00
8. Równiarka godz. 128,00
9. Koparka Waryński godz. 91,00
poniedziałek, 14 Luty 2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011