Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Gospodarka przestrzenna

Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy określa Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Uchwała Nr III/193/02 RADY GMINY GOWOROWO z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo. (Obręb Żabin)

 

UCHWAŁA Nr III/194/02 RADY GMINY GOWOROWO z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo (Pozostała część gminy)

Do pobrania mapy zagospodarowania przestrzennego

 

UCHWAŁA Nr IV/202/2002 RADY GMINY GOWOROWO z dnia 13 sierpnia 2002 roku w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.(Obręb Goworowo, Goworówek, Szczawin)

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego , rada gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011