Gmina Goworowo

dziś jest: 16 kwietnia 2024
Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Urzędu Gminy Goworowo

Urząd Gminy Goworowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwisu informacyjnego Gminy Goworowo .

  • Data publikacji strony internetowej : 2011-04-18
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2020-12-22

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne.
Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Wyłączenia:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy Goworowo i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urszula Pskiet, adres poczty elektronicznej u.pskiet@goworowo.pl, telefon: 297697341 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Goworowo mieści się w budynku przy ulicy Ostrołęckiej 21, 07-440 Goworowo

Budynek trzykondygnacyjny z czego dwie przeznaczone do obsługi interesantów, niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak windy).
Budynek ma jedno wejście od strony ul. Ostrołęckiej.
Do budynku wchodzi się po jednym stopniu. Jest również pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem jest parking, dla interesantów i pracowników.
W budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
Dwóch pracowników przeszkolonych jest z zakresu języka migowego na miejscu.
Wejście nie posiada możliwości skorzystania z dzwonka umożliwiającego przywołanie pracownika do obsługi osób niepełnosprawnych.

wtorek, 22-09-2020, 10:00 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 842
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011