Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
Granty PPGR

Granty PPGR – wsparcie dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina  – „ Granty PPGR”

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Gmina Goworowo zamierza przystąpić do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Gmina Goworowo posiada pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie (WAR.WKUR.412.4.2021.INO) umożliwiającą złożenie wniosku. 

Za uzyskane dofinansowanie Gmina Goworowo zakupi:

 • nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria oraz oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami za kwotę do 3 500 zł za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 zł za zakup tabletu (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera oraz tabletu powyżej tych kwot; niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i średnich w roku szkolnym 2021-2022.

Wnioskodawcą będzie Gmina Goworowo, zaś rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 • wypełnionego i podpisanego oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Goworowo; oświadczenie musi zawierać wszystkie strony, w tym „Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) oraz logotypy (znaki graficzne) grantu;
 • wypełnionej i podpisanej informacji o sprzęcie i usługach.

Oświadczenie złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostanie zweryfikowane w zakresie jego poprawności. W szczególności, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj.:

 • czy dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub Gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • czy dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

W oświadczeniu jest mowa, że „dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR”.

Zapis „pracował niegdyś” należy rozumieć w taki sposób, że pracownik pracował:

 • w momencie likwidacji lub przekształcenia PPGR,
 • kiedykolwiek, np. pracował 5 lat i zwolnił się, ale mieszkał nadal w miejscowości, w której zlokalizowany był PPGR,
 • w PPGR „całe życie” i przeprowadził się do miejscowości, w której również funkcjonował w przeszłości PPGR.

Grant nie dotyczy byłych pracowników Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych (RSP).

Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie.

W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR (dokument nieobligatoryjny).

Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany Beneficjentom ostatecznym jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Utrzymanie efektów projektu będzie monitorowane przez Gminę Goworowo przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. Przy czym projekt grantowy będzie trwać maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania przez Gminę umowy o powierzenie grantu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, pokój numer 14.

 

W załączeniu pliki do pobrania:

 1. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu – dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia.
 3. Wzór deklaracji o wyborze sprzętu.
 4. Klauzula informacyjna dla rodzica/pełnoletniego ucznia składającego oświadczenie.

 

poniedziałek, 25-10-2021, 16:08 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1181
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011