Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.2.2015.MR                                                                                                      Goworowo, dn. 2015.04.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych:
– droga nr 250426W Kobylin – Góry (odcinek od wsi Kobylin do torów kolejowych wraz z pasem kolejowym) oraz droga nr 250421W od dr. pow. (Pasieki – Ostrołęka ) – Góry. Szacunkowa długość ciągu 3,41 km;
– część drogi nr 250429 od drogi powiatowej nr 4403W (Knurowiec – Ostrołęka) – Żabin. Szacunkowa długość odcinka to 0,25 km.
Projekty powinny przewidywać ułożenie nawierzchni utwardzonej na podbudowie z kruszyw, z niezbędnymi elementami bezpieczeństwa ruchu, okopania rowami itp. Opracowanie powinno uwzględniać ok. 7 m szerokości pasa drogowego w terenie zabudowanym oraz ok. 12 m w lesie pomiędzy Kobylinem i Górami. Mapy do celów projektowych przygotowuje Projektant. W ramach zamówienia Projektant przygotuje opracowania projektowe w/w dróg w wersji tekstowej w ilości:
– 5 egz. projektu budowlanego;
– 3 egz. operatu wodno prawnego (jeżeli będzie konieczny);
– 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
– po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego;
– po 2 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót;
– po 2 egz. projektu stałej organizacji ruchu;
– po jednym egzemplarzu w/w opracowań w formie elektronicznej.
Projektant będzie zobowiązany przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla odcinka Kobylin – Góry) oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie.
Prace projektowe należy wykonać w terminie do końca września 2015 r. (droga Kobylin – Góry) i do końca czerwca 2015 r. (droga Żabin). Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktur, sporządzonych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktur 14 dni.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę oraz oddzielnie cen za przygotowaniu obu opracowań projektowych należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne odcinki dróg.

Załacznik -Mapa – odcinek 1

Załącznik -Mapa – odcinek 2

 

wtorek, 21-04-2015, 15:31 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1563
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011