Gmina Goworowo

dziś jest: 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Wójt Gminy Goworowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Goworowo na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Goworowo na 2012 r.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu mogą otrzymać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, które:
1) działają na obszarze Gminy Goworowo,
2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,
Zgodnie z § 5 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego zakresie zadania obejmującego w szczególności:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
Z dotacji nie mogą być finansowane:
1) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) zadania i zakupy inwestycyjne,
5) zakupy budynków, lokali, gruntów,
6) budowy, modernizacje i remonty obiektów sportowych.

II. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2012roku.
III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.
1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 21 października 2011 roku o godz. 15-tej.
2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Goworowo w 2012 roku przedstawią ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Goworowo pok. Nr 18 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goworowo (www.goworowo.pl/bip ).
3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w pok. Nr 23 Urzędu Gminy Goworowo lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru,
2) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny statut klubu,
7. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
IV. Tryb rozpatrywania wniosków.
1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Wójt Gminy Goworowo.
2. Decyzja Wójta Gminy Goworowo jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Wójta Gminy Goworowo jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goworowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goworowo.
V. Szczegółowych informacji udziela:
P. Anna Pietras – pok. Nr 6 Urzędu Gminy Goworowo, Tel. 29- 769-37-16.

UCHWAŁA

WNIOSEK

Załącznik o dotację

 

 

 

 

czwartek, 06-10-2011, 11:14 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2760
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011