Gmina Goworowo

dziś jest: 23 lutego 2024
Imieniny: Damiana, Romany, Florentyna
Rekrutacja na rok 2023/2024

Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2023/2024

Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo określa Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Goworowo z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.

 1. Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukacje przedszkolną 20.02.2023r. – 03.03.2023r. 27.03.2023r. – 07.04.2023r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

09.03.2023r. do godz. 13.00

 

14.04.2023r. do godz. 13.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.  

10.03.2023r. – 16.03.2023 r.

 

17.04.2023r. – 21.04.2023r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.03.2023r. do godz. 13.00  

24.04.2023r. do godz. 13.00

Kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Goworowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn.zm):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rada Gminy Goworowo uchwałą Nr XXXIII/200/17 z dnia 10 marca 2017 r. określiła na drugim etapie postępowania następujące kryteria i ich wartości punktowe:

 • oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;
 • istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 6 punktów;
 • kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;
 • Za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1, uważa się, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:
 • pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;
 • pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne;
 • uczy się w trybie dziennym.

poprzez złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zatrudnieniu lub

pobieraniu nauki.

 • Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 2, uważa się złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.
 • Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 3 uważa się odpowiednio:
 • kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 • zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
 • Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 4 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj.  13.02.2023r. – 17.02.2023r.

Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 1. Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej
L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 20.02.2023r. – 03.03.2023r. 27.03.2023r. – 07.04.2023r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

09.03.2023r. do godz. 13.00

 

 

14.04.2023r. do godz. 13.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.  

10.03.2023r. – 16.03.2023r.

 

17.04.2023r. – 21.04.2023r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.03.2023r. do godz. 13.00  

24.04.2023r. do godz. 13.00

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rada Gminy Goworowo uchwałą Nr XXXIII/201/17 z dnia 10 marca 2017r. określiła następujące kryteria i ich wartości punktowe:

 • rodzeństwo kandydata wypełnia obowiązek szkolny w szkole, do której kandydat złożył wniosek – 5 punktów;
 • wielodzietność rodziny kandydata – 4 punkty;
 • kandydat jest objęty kształceniem specjalnym – 3 punkty;
 • niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 2 punkty;
 • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której złożył wniosek – 1 punkt.
 • Potwierdzenie spełnienia kryterium o którym mowa w pkt 1 i pkt 5 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.
 • Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 2 uznaje się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.
 • Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 3 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
 • Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 4 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 100).

 

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

piątek, 27-01-2023, 09:09 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 428
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011