Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
WÓJT GMINY GOWOROWO ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Goworowo, 21 listopada 2014 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

( na zakup materiałów edukacyjnych )

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Goworowo

ul. Ostrołęcka 21

07-440 Goworowo

 Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.” Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajecia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego materiałów edukacyjnych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2014 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.zieba@goworowo.pl , faksem na nr: 29 761 40 66 , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07 – 440 Goworowo do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 10,00
 2. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DO PROJEKTU pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”

 

 

 1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VI.   OCENA OFERTA

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jan Zięba pod numerem telefonu 29 769 37 33 oraz adresem email: j.zieba@goworowo.pl

IXZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 3. Załącznik Nr1 dokument do pobrania
 4. Załącznik Nr 2- dokument do pobrania
piątek, 21-11-2014, 10:41 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1647
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011