Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.9.2015.MR                                                                                        Goworowo, dn. 2015.08.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kuninie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Budynek szkoły jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonym. Wymiary budynku w rzucie przyziemia wynoszą 37,0 x 15,91 m. Wysokość kondygnacji nadziemnych brutto – 3,60 m, kondygnacji piwniczej 2,70 m i 3,10 m. Dach nad budynkiem szkoły zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej.
Zakres prac powinien przewidywać przynajmniej:
– wykonanie audytu energetycznego budynku oraz ujęcie w projekcie założonych tamże rozwiązań oszczędności energii;
– odwodnienie budynku;
– izolację i docieplenie fundamentów oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku;
– docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ułożeniem tynku zewnętrznego;
– ewentualne docieplenie stropu dachowego;
– uszczelnienie stolarki okiennej, drzwiowej oraz szybu windy;
– zmianę sposobu ogrzewania budynku z istniejącego pieca na olej opałowy na piec zasilany pelletem/ekogroszkiem;
– wymianę zaworów przy kaloryferach;
– montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej;
– inne, nowoczesne rozwiązania oszczędności energii, do akceptacji Zamawiającego.
Oferent zobowiązany będzie przygotować:
1) projekt budowlany termomodernizacji budynku – 5 egz.,
2) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,
3) kosztorys inwestorski– 2 egz.,
4) przedmiar robót – 2 egz.,
5) audyt energetyczny – 3 egz.,
6) wersję elektroniczną w/w dokumentów na płycie CD,
Oferent będzie pełnił nadzór autorski przez cały okres realizacji robót, objętych projektem (bez dodatkowego wynagrodzenia).
Dodatkowe informacje:
1) Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projektowane technologie i rozwiązania projektowe;
2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe w poszczególnych branżach;
3) Zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane);
4) Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
5) Dokumentacja projektowa powinna określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów);
6) Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze z opisaną z zewnątrz zawartością segregatora,
7) W cenie zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, związane z opracowaniem dokumentacji np. uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.,
8) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 24 miesięcy od daty jego sporządzenia;
9) Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace projektowe na okres 60 miesięcy i zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w projekcie w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie.
Formularz ofertowy należy złożyć do dnia 28 sierpnia 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres ug@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.
Kryteria oceny ofert:
– 90 % cena;
– 10 % termin wykonania.
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury 30 dni.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Formularz ofertowy

Zestawienie złożonych ofert

piątek, 21-08-2015, 11:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1740
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011