Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.09.24

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Targowisko znajduje się na działce nr 667, obręb ewid. Szczawin. W północnej części działki położona jest oczyszczalnia ścieków wraz z wyjazdem do drogi głównej. Wschodnią granicą działki jest droga powiatowa Goworowo – Kunin (wjazd na działkę), południową granicę stanowi rzeka Orz, a od strony zachodniej działka graniczy ze stawami hodowlanymi. W okresie letnim teren wykorzystywany jest przy organizacji imprez plenerowych.
Zakres prac powinien przewidywać przynajmniej:
– uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągową oraz elektroenergetyczną z oświetleniem terenu i systemem monitoringu (podłączenie do stacji bazowej w oczyszczalni ścieków);
– utwardzenie terenu oraz miejsc parkingowych;
– zadaszenie min. 50% powierzchni handlowej targowiska;
– sanitariaty oraz miejsce na zbiórkę odpadów komunalnych.
Projekt budowlany powinien być zgodny z wytycznymi PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie zagospodarowania terenów targowisk.
Oferent zobowiązany będzie przygotować:
1) projekt budowlany, kompletny pod kątem wystąpienia o pozwolenie na budowę – 5 egz.,
2) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,
3) kosztorys inwestorski– 2 egz.,
4) przedmiar robót – 2 egz.,
5) wersję elektroniczną w/w dokumentów na płycie CD,
6) wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumenty, niezbędne do kompletności projektu budowlanego.
Projektant będzie pełnił nadzór autorski przez cały okres realizacji robót objętych projektem (bez dodatkowego wynagrodzenia).
Dodatkowe informacje:
1) Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rozwiązania projektowe;
2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe w poszczególnych branżach;
3) Zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane);
4) Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
5) Dokumentacja projektowa powinna określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów);
6) Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze z opisaną z zewnątrz jego zawartością,
7) W cenie zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, związane z opracowaniem dokumentacji np. uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.,
8) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 24 miesięcy od daty jego sporządzenia;
9) Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace projektowe na okres 60 miesięcy i zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w projekcie w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie.
Formularz ofertowy należy złożyć do dnia 2 października 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres ug@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.
Kryteria oceny ofert:
– 90 % cena;
– 10 % termin wykonania.
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury 30 dni.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 24-09-2015, 13:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1986
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011