Gmina Goworowo

dziś jest: 06 czerwca 2023
Imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego
Zapytanie ofertowe

Goworowo, dn. 2014.10.24

ZAPYTANIE OFERTOWE

logo wfoś

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo (miejscowości Borki, Cisk, Czarnowo, Czernie, Goworówek, Gierwaty, Grabowo, Grodzisk Mały, Jawory Stare, Jurgi, Kółko, Kruszewo, Kunin, Lipianka, Ludwinowo, Michałowo, Pokrzywnica, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Ponikiew Mała Kol., Rębisze Działy, Rębisze Kolonia, Rębisze Parcele, Szarłat, Szczawin, Wólka Brzezińska, Wólka Kunińska, Żabin ) w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 216,12 Mg odpadów. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:

1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,

2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,

3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,

4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 29 października br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy
Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 24-10-2014, 15:12 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1561
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011