Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2014.11.05

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na „Zagospodarowanie centrum miejscowości Czarnowo”. Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje m.in.
– remont aneksu kuchennego w budynku remizo – świetlicy wraz z montażem nowego wyposażenia;
– remont pomieszczeń zespołu sanitarno – szatniowego budynku, polegający na wybudowaniu kabin sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami oraz remontem pomieszczenia szatniowego;
– malowanie sufitu i ścian sali dużej budynku;
– wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej;
– wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z montażem zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m³;
– dostarczenie i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie.
Kompletny zakres prac umieszczony został w opisie technicznym, na rysunku poglądowym oraz w przedmiarze robót, stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Jest to dokument obowiązkowy, który stanowić będzie podstawę do rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz pomiędzy Zamawiającym a Województwem Mazowieckim w ramach otrzymanej przez Zamawiającego pomocy finansowej.
Użyte w dokumentacji i przedmiarze robót symbole firm, ich znaki towarowe, zdjęcia i wizualizacje należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych dokumentacją parametrów. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi w dokumentacji technicznej przy zachowaniu nie gorszych niż opisane w dokumentacji parametrów technicznych materiałów i technologii wykonania robót. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Roboty budowlane w ramach zamówienia należy wykonać do końca lutego 2015 r. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury 14 dni. W przypadku wcześniejszego wykonania przyłącza kanalizacyjnego wraz z montażem zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m³ (z uwagi na warunki zimowe) Wykonawca może wystąpić z fakturą o zapłatę w 2014 r. należności za ten element prac, po dokonaniu jego odbioru.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę należy złożyć do dnia 12 listopada 2014 r., do godz. 9.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.
Przedmiot niniejszego zamówienia będzie dofinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Do pobrania

Do pobrania

Do pobrania

Wójt Gminy

Małgorzata Maria Kulesza

środa, 05-11-2014, 10:50 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1648
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011