Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.5.2015.MR                                                                                   Goworowo, dn. 2015.05.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych:
– droga nr 250426W Kobylin – Góry (odcinek od wsi Kobylin do torów kolejowych wraz z pasem kolejowym do 5 m od krawędzi torowiska po obu jego stronach) oraz droga nr 250421W od dr. pow. (Pasieki – Ostrołęka ) – Góry. Szacunkowa długość ciągu 3,41 km;
– część drogi nr 250429 od drogi powiatowej nr 4403W (Knurowiec – Ostrołęka) – Żabin do 5 m od krawędzi torowiska. Szacunkowa długość odcinka to 0,25 km.
Projekty powinny przewidywać ułożenie nawierzchni utwardzonej na podbudowie z kruszyw, z niezbędnymi elementami bezpieczeństwa ruchu, okopania rowami itp. Opracowanie powinno uwzględniać ok. 7 m szerokości pasa drogowego w terenie zabudowanym oraz ok. 12 m w lesie pomiędzy Kobylinem i Górami. Mapy do celów projektowych przygotowuje Projektant. W ramach zamówienia Projektant przygotuje opracowania projektowe w/w dróg w wersji tekstowej w ilości:
– 5 egz. projektu budowlanego;
– 3 egz. operatu wodno prawnego (jeżeli będzie konieczny);
– 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
– po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego;
– po 2 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót;
– po 2 egz. projektu stałej organizacji ruchu;
– po jednym egzemplarzu w/w opracowań w formie elektronicznej.
Projektant będzie zobowiązany przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla odcinka Kobylin – Góry) oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę, oddzielnych cen za przygotowaniu obu opracowań projektowych oraz terminów wykonania opracowań należy złożyć do dnia 26 maja 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.
Kryteria oceny ofert:
– 90 % cena;
– 10 % termin wykonania.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne odcinki dróg. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktur, sporządzonych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, które zostaną złożone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 15 grudnia 2015 r. Termin płatności faktur 14 dni.

Mapa – odcinek 1

Mapa – odcinek 2

Projekt umowy Góry

Projekt umowy Żabin

Formularz ofertowy

czwartek, 21-05-2015, 08:41 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1590
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011