Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.7.2015.MZ                                                                            Goworowo, dn. 28 maja 2015 r.

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowy przedszkola samorządowego w Goworowie.
Przedmiotem zapytania jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola samorządowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie (działka nr 127/5 w obrębie ewid. Goworówek). Przedszkole będzie przeznaczone dla 125 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Instalacja C. O. oraz instalacja elektryczna zostaną doprowadzone do projektowanego budynku z sąsiadującej szkoły. Przygotowanie posiłków zostanie zapewnione przez istniejącą przy szkole kuchnię. Między istniejącym budynkiem a projektowanym przedszkolem należy przewidzieć łącznik komunikacyjny.
Mapy do celów projektowych przygotowuje Projektant. W ramach zamówienia Projektant przygotuje opracowanie projektowe budowy przedszkola w wersji tekstowej w ilości:
– 5 egz. projektu budowlanego;
– 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
– po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego;
– po 2 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót;
– po jednym egzemplarzu w/w opracowań w formie elektronicznej.
Projektant będzie zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności 14 dni.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę oraz ceny za przygotowanie opracowania projektu należy złożyć do dnia 12 czerwca 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres ug@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.

Kryteria oceny ofert:
– 90 % cena;
-10 % termin wykonania.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Formularz ofertowy

piątek, 29-05-2015, 09:18 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1581
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011