Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.8.2015.MR                                                                                     Goworowo, dn. 2015.06.12

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w części miejscowości Dzbądzek, gm. Goworowo, z zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Przewidywany przebieg sieci przedstawiony został na załączniku graficznym:
1. Kolor czarny – drogi i działki, będące własnością Gminy Goworowo, na których należy zaprojektować sieć wodociągową o średnicy ø 110 z rur PVC, łączonych na uszczelkę, wraz z niezbędnymi hydrantami, zasuwami, oznakowaniem itp. Należy także zaprojektować odcinki sieci od rury głównej do granic nieruchomości (których właściciele wyrażą zgodę na piśmie na przyłączenie do nowo wybudowanej sieci), zawierające minimum nawiertkę, klucz, skrzynkę z umocowaniem i przewód wodociągowy. Projektant będzie zobowiązany do pozyskania i przedstawienia Gminie Goworowo oświadczeń właścicieli nieruchomości o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na przyłączenie do nowo wybudowanej sieci. Szacunkowa długość odcinka to 6,6 km.
2. Kolor zielony – drogi i działki, będące własnością Powiatu Ostrołęckiego i osób prywatnych, na których zaprojektowanie sieci wodociągowej o średnicy ø 110 z rur PVC, łączonych na uszczelkę, wraz z niezbędnymi hydrantami, zasuwami, oznakowaniem itp., będzie uzależnione od uzyskania zgody właścicieli tych dróg i działek na wejście na grunt i pozostawienie urządzeń. Należy także zaprojektować odcinki sieci od rury głównej do granic nieruchomości (których właściciele wyrażą zgodę na piśmie na przyłączenie do nowo wybudowanej sieci), zawierające minimum nawiertkę, klucz, skrzynkę z umocowaniem i przewód wodociągowy. Projektant będzie zobowiązany do pozyskania i przedstawienia Gminie Goworowo oświadczeń właścicieli tych nieruchomości o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na wejście na grunt i pozostawienie urządzeń. Szacunkowa długość odcinka to 5,6 km.
Jeżeli w ramach prowadzonych prac projektowych Projektant stwierdzi możliwość zaprojektowania sieci wodociągowej także poza wskazanymi lokalizacjami i uzyska pisemną zgodę właścicieli tych nieruchomości o wyrażeniu zgody na wejście na grunt i pozostawienie urządzeń, zobowiązany jest włączyć te lokalizacje do projektu budowlanego.
Oferent zobowiązany będzie przygotować:
1) mapy do celów projektowych w skali 1:500 – 5 egz. Strony ustalają, że sporządzenie map do celów projektowych Wykonawca może zlecić Podwykonawcy,
2) projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej – 5 egz.,
3) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,
4) kosztorys inwestorski– 2 egz.,
5) przedmiar robót – 2 egz.,
6) wersję elektroniczną w/w dokumentów na płycie CD,
7) wypisy z ewidencji gruntów na działki, w których zlokalizowana będzie projektowana kanalizacja sanitarna,
8) 3 egz. operatu wodno-prawnego (jeżeli będzie konieczny).
W ramach zamówienia Wykonawca przedłoży, wykona lub uzyska:
– warunki włączenia do istniejącej sieci wodociągowej na terenie Dzbądzka;
– kartę informacyjną przedsięwzięcia w wersji papierowej w 3 egz. i na płycie CD;
– wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
– kompletny wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
– wypisy z ewidencji gruntów na działki, na których zlokalizowana będzie projektowana sieć wodociągowa;
– badania geotechniczne gruntu i opracowanie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej;
– w imieniu Zamawiającego pozwolenie wodno-prawne (rowy melioracyjne) i pozwolenie właściwych zarządców dróg na przejścia przez drogi, o ile w toku postępowania nastąpi taka konieczność;
– w imieniu Zamawiającego zgody właścicieli na wejście na grunt i pozostawienie urządzeń. Zgoda ma mieć charakter pisemnego oświadczenia właściciela na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego;
– wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia (działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), umożliwiające uzyskanie przez Projektanta wymaganego prawem zezwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych objętych przedmiotowym projektem budowlanym;
– pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót, objętych projektem (bez dodatkowego wynagrodzenia).
Dodatkowe informacje:
1) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projektowane technologie i rozwiązania projektowe;
2) Dokumentacja projektowa w szczególności powinna uwzględnić rozbudowę sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i pozostałych terenów po wykonanych robotach;
3) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe w poszczególnych branżach;
4) Zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane);
5) Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
6) Dokumentacja projektowa powinna określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów);
7) Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze z opisaną z zewnątrz zawartością segregatora,
8) W cenie zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, związane z opracowaniem dokumentacji np. opłaty za wydanie warunków, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.;
9) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 24 miesięcy od daty jego sporządzenia;
10) Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace projektowe na okres 60 miesięcy i zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w projekcie w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie.
Formularz ofertowy z podaniem nazwy, adresu, danych podmiotu składającego ofertę, ceny za całościowe opracowanie projektowe (dla 12,2 km), ceny za 1 km projektowanej sieci, terminu dostarczenia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz terminu wykonania projektu należy złożyć do dnia 19 czerwca 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres ug@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.
Kryteria oceny ofert:
– 90 % cena;
– 10 % termin wykonania.
Podstawą do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia Projektanta będzie faktyczna długość sieci wodociągowej, objętej projektem budowlanym, pomnożona o cenę jednostkową za 1 km opracowania. Jeżeli w trakcie prowadzenia prac projektowych Projektant uzgodni mniejszą od założonej (12,2 km) długość sieci wodociągowej, nie będzie jemu przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury 30 dni.

Formularz ofertowy

Mapa podglądowa

piątek, 12-06-2015, 12:36 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1774
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011