Gmina Goworowo

dziś jest: 02 sierpnia 2021
Imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa
Ostrzeżenie meteorologiczne

wtorek, 27-07-2021, 14:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
Dofinansowanie na budowę drogi w Kruszewie

 

23 lipca 2021 r. w Ostrołęce podpisana została umowa w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo”. Ze strony rządowej umowę podpisał Pan Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki, a Gminę Goworowo reprezentował Pan Piotr Kosiorek – Wójt Gminy Goworowo, przy kontrasygnacie Pani Anny Pietras – Skarbnika Gminy Goworowo. Na mocy podpisanego dokumentu Gmina Goworowo otrzyma dofinansowanie w kwocie 761 807,17 zł  na wykonanie 1 312,14 mb nowej jezdni bitumicznej o grubości 9 cm (warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 5 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm) i szerokości 5,5 mb z poszerzeniem na łuku do 7,5 mb wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Prace budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. z Ostrołęki za kwotę 1 074 745,96 zł brutto.

wtorek, 27-07-2021, 14:20 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 32
Nowi Sołtysi

W Sołectwach Czernie i Szczawin w dniu 20 lipca 2021 roku odbyły się wybory sołtysów. Wybory były przeprowadzone w związku ze złożonymi rezygnacjami urzędujących sołtysów.

Mieszkańcy Czernia i Szczawina licznie przybyli na zebrania.

W Sołectwie Czernie Sołtysem została Pani Beata Jagielska, zaś w Sołectwie Szczawin Pani Martyna Trzcińska – Cieśluk.

Wójt Gminy Piotr Kosiorek pogratulował nowo wybranym Sołtysom oraz podziękował dotychczas działającym sołtysom za ich duże zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Sekretarz Gminy

Antoni Mulawka

wtorek, 27-07-2021, 12:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
Informacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie-Program współpracy 2022r.

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.
Gdzie można zapoznać się z dokumentem?
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny na stronie internetowej https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.
Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok
Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Samorządowi Województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa i organizacji pozarządowych w 2022 roku.
Uwagi do projektu programu współpracy na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy – § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej – § 6–14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2022 rok – § 15-35 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 43 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.
13 lipca Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął wstępne założenia do współpracy finansowej w 2022 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2021 i wyniesie około 50 mln zł.
Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa, w 2022 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jak zgłosić uwagi i propozycje?
Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 26 lipca do 8 sierpnia br.
Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów:
➢ na stronie internetowej: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy;
➢ mailem: dialog@mazovia.pl;
➢ pocztą na adres:
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa z dopiskiem „Program współpracy 2022”
Jaki jest kolejny krok?
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na miesiąc wrzesień br.
Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, mail: dialog@mazovia.pl.

wtorek, 27-07-2021, 10:48 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Ostrzeżenie meteorologiczne

poniedziałek, 26-07-2021, 10:07 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
W dolinie Orza – Bezpłatny Biuletyn Gminy Goworowo – numer 42

Numer 42. – 26.07.2021

ug-biuletyn42

poniedziałek, 26-07-2021, 09:30 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 33
WAKACYJNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

Lipiec to miesiąc w którym w naszym przedszkolu odbywa się dyżur wakacyjny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Goworowo. Dzieci spędzają czas uczestnicząc w zajęciach tematycznych oraz wielu zabawach które sprawiają wiele radości i jednocześnie pomagają zintegrować grupę.

16 lipca w naszym  przedszkolu odbył się też Festiwal Piosenki Przedszkolnej z inicjatywy pani Jolanty Romanowskiej, który skierowany był do wszystkich naszych przedszkolaków. Głównym celem tego wydarzenia było popularyzowanie piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez zabawę, prezentacja uzdolnień muzycznych przedszkolaków, rozbudzanie u najmłodszych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej. Również dzięki wspólnym występom dzieci mogły się lepiej poznać i zaprzyjaźnić.
W konkursie wzięły udział wszystkie przedszkolaki. Młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności wokalne w swobodny i urzekający sposób. Dzieci otrzymały zasłużone brawa, oraz drobne nagrody. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy talentu i odwagi!

Organizator i opracowanie: Jolanta Romanowska

Zdjęcia Anna Brejnak

poniedziałek, 26-07-2021, 08:12 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 27
Życzenia

piątek, 23-07-2021, 12:04 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

nformacja dla Uczestników Konkursu nt. wykorzystania utworu muzycznego

piątek, 23-07-2021, 09:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
Zapraszamy na mecz KS Orz Goworowo

piątek, 23-07-2021, 08:28 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 18
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011