Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2022
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Zaproszenie do składania ofert na projekt budowlany

Gmina Goworowo zaprasza projektantów nawierzchni drogowych do złożenia oferty cenowej za wykonanie jednego kilometra projektu budowlanego inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Cisku”. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa (warstwa wyrównująca i ścieralna) na podbudowie z kruszywa wraz z infrastrukturą towarzyszącą: pobocza, rowy, oznakowanie pionowe itp. na odcinku ok. 3,2 km. Projektant zobowiązany jest uwzględnić w ofercie cenowej dwa badania geologiczne podłoża na kilometr trasy, o głębokości nie mniejszej niż 2 metry. Proszę o złożenie ofert w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00 20 czerwca 2011 roku.

środa, 08-06-2011, 16:57 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1887
I Goworowskie Targi Przedsiębiorczości

W niedzielę 05 czerwca 2011 roku odbyły się I Goworowskie Targi Przedsiębiorczości.
Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji: były występy uzdolnionych ˝ aktorów ˝ z Przedszkola Samorządowego w Goworowie, występy artystyczne uczniów ze szkół w Goworowie, Pasiekach, Kuninie oraz Szczawinie.

środa, 08-06-2011, 08:49 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2544
Oferty na rozbiórkę budynku drewnianego

W związku z podjęciem decyzji o rozbiórce drewnianego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kuninie usytuowanego na działce nr ew. 66, obręb Kunin Wójt Gminy Goworowa zaprasza na składanie ofert na rozbiórkę tego obiektu.
W ramach rozbiórki należy:
– rozebrać obiekt
– zutylizować materiały niebezpieczne (eternit)
– uporządkować teren

W/w zakres należy wykonać w terminie do 31 lipca 2011r.
Materiał pozyskany z rozbiórki przechodzi na własność wykonawcy rozbiórki z wyjątkiem pozyskanej stali.
Oferty cenowe należy składać w terminie do 13 czerwca 2011r. w kancelarii Urzędu Gminy Goworowo pok. nr 23.
Dodatkowe informacje i druki można uzyskać w pokoju Rady Gminy nr 18.

piątek, 03-06-2011, 09:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2420
Zawiadomienie o zbiórce sprzętu elektronicznego

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy, w trosce o Nasze środowisko jak i najbliższe otoczenie oraz realizując wspólny obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, Urząd Gminy w Goworowie organizuje ponownie zbiórkę odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka w/w odpadów odbędzie się w dniach 16-17.06.2011 roku w godz. 8.00 – 14.00

Wyznaczone zostały n/w miejsca do składowania odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1) Teren Szkoły Podstawowej w Kuninie, Pasiekach
2) Filia Biblioteki Gminnej w Żabinie,
3) Teren Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
4) Teren Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance
5) Teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie, ul. Szkolna 16 a.
Uwaga:
W/w zbiórka odbywać się będzie wyłącznie jednorazowo w wyznaczonych dniach i w określonych godzinach.

piątek, 03-06-2011, 09:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1917
Wybory ławników

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych( Dz. U. Nr.98, poz.1070 ze zm.) przeprowadzone zostaną wybory ławników do sadu Okręgowego i Sądów Rejonowych na kadencję 2012-2015.

Wybory ławników przygotowuje Rada Gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej- art. 160 cyt. ustawy Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gmin, prezesi sądów, stowarzyszenia , organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie do dnia 30 czerwca2011r.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło dla Rady Gminy Goworowo następujące liczby ławników: 1. Sąd Rejonowy w Ostrołęce
– Wydział Rodzinny i Nieletnich – 1
– Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2

Dodatkowe informacje i druki można uzyskać w pokoju Rady Gminy nr 18.

czwartek, 26-05-2011, 18:12 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1945
Dotacje na panele słoneczne

Informujemy Państwa, że w związku z przystąpieniem Gminy Goworowo do „Zintegrowanego Programu dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych „organizujemy drugie spotkanie, dzięki któremu mieszkańcy naszej gminy będą mogli uzyskać dotacje do 70% na zakup zestawów solarnych poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat w/w programu.

Przedmiotem Programu jest dostarczenie , zainstalowanie i uruchomienie kompletnych zestawów solarnych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Operatorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia jest firma Hetman- CB Sp. z o.o.

Beneficjentami niniejszego programu są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu mają służyć zakupione kolektory słoneczne.

Warunkiem skorzystania z w/w programu jest m.in. zaciągnięcie przez beneficjenta preferencyjnego kredytu udzielonego w ramach programu NFOŚiGW, który pokryje 45% wartości inwestycji (szczegółowe dane pod adresem http://www.nfosigw.gov.pl/.), druga część dotacji do 25% udzielona będzie przez Operatora Programu i będzie miała charakter umowy cywilno-prawnej. Należy również posiadać odpowiednie warunki techniczne pozwalające na zainstalowanie kolektorów słonecznych oraz udzielać Operatorowi Programu informacji o efektywności zainstalowanego układu solarnego oraz aktualnego sposobu pozyskiwania energii.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 18 czerwca 2011 r. (sobota) o godz.14.00 w Urzędzie Gminy Goworowo, sala konferencyjna nr 9. W spotkaniu z Państwem weźmie udział przedstawiciel firmy Hetman-cub, który udzieli wyczerpujących informacji oraz odpowie na wszelkie pytania dotyczące szczegółów w/w Programu.

Informacji na temat niniejszego programu udziela Ewa Burzycka pracownik, Urzędu Gminy w Goworowie, pokój nr 22 lub tel. 29 7614 066 wew. 22

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie

wtorek, 24-05-2011, 17:06 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2124
IX Sesja Rady Gminy Goworowo

Informujemy, że w dniu 31 maja 2011 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.

Do pobrania obwieszczenie wraz z porządkiem obrad.

wtorek, 24-05-2011, 16:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1884
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Goworowo dniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011rok.

środa, 27-04-2011, 13:43 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2012
VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Zawiadamiamy, że w dniu 28 kwietnia 2011 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy dotycząca zmian w podjętych uchwałach w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

środa, 27-04-2011, 13:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2451
W dolinie Orza – Bezpłatny Biuletyn Gminy Goworowo – numer 1


Numer 1. – 18.04.2011r.

poniedziałek, 18-04-2011, 18:30 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2261
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011