Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
p-01 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stanowisko:
inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska, pokój nr 17 , I piętro.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Załączniki do wniosku:
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia ( w 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych),
 • W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 5 (w 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych),
 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Dowód opłaty skarbowej.

Opłaty:
opłata skarbowa w wysokości 205 zł.

Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 34

Termin załatwienia;

 • bez zbędnej zwłoki,
 • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w sekretariacie tut. Urzędu.

Podstawa prawna

 • art.71 , art. 72, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 80, art. 82, art. 85 ust.1, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021, poz. 247),
 • ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021, poz.1923),
 • art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami).

Wniosek do pobrania

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011