Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
p-05 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Stanowisko
inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska, pokój nr 17 , I piętro.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby ..
2. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana.
3. Dowód opłaty skarbowej.

Opłaty
1. Opłata skarbowa w wysokości 56 zł. – za przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby.

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 23

Termin załatwienia;
– bez zbędnej zwłoki,
– załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w kancelarii tut. Urzędu.

Podstawa prawna

– art. 63 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2021 r.,poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986),
– ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz.1923),
– art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późniejszymi zmianami).

Wniosek do pobrania

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011