Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-06 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stanowisko
inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska, pokój nr 17 , I piętro.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci:
5. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
6. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
7. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
8. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
9. Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):

 

  • Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 107 zł. – za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 29 i 23

Termin załatwienia;

-bez zbędnej zwłoki,
-załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w sekretariacie tut. Urzędu.

Podstawa prawna

-art. 4, ust.2, pkt. 1, art. 50, ust. 1 i 4 , art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 51 ust. 3, art. 52 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2021 r., poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986),
-art.71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (D.U. z 2021r., poz. 247),
-ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz.1923),
-art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami).

Wniosek do pobrania Wniosek_lokalizac_inwestyc_warunk_zabudowy

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011