Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
p-08 Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Stanowisko

inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, pokój nr 20 , I piętro.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o podział nieruchomości.

2.Tytuł prawny do nieruchomości.

3.Mapa z projektem podziału.

4.Wypis z katastru nieruchomości i kopie mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.

5.Pozwolenie na budowę w przypadku celu”1” – zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.

6.Opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdzająca, że projektowane do wydzielenia działki spełniają wymogi przewidziane w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przypadku celu „1” – (zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków).

7.Rzuty poziome ścian – oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem.

8.Protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi.

9.Wykaz zmian gruntowych.

10.Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

11.Pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

12.Zaświadczenie o przyjęciu budynku do użytkowania.

Opłaty
Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 20

Termin załatwienia;

1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
3. W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Kancelarii tut. Urzędu.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Wniosek do pobrania

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011