Gmina Goworowo

dziś jest: 09 grudnia 2023
Imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy
p-09 Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy

Stanowisko
inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, pokój nr 20 , I piętro.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o podział nieruchomości.
2.Tytuł prawny do nieruchomości.
3.Mapa z projektem podziału.
4.Wypis z katastru nieruchomości i kopie mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
5.Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy obowiązująca w dniu złożenia wniosku.
6.Rzuty poziome ścian – oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem.
7. Postanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości
z ustaleniami planu miejscowego lub z decyzją o warunkach zabudowy.
8.Protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi,
9.Wykaz zmian gruntowych,
10.Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
11.Pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel.( 29) 761 40 66 lub 43 w. 23

Termin załatwienia; do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Kancelarii tut. Urzędu.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami(tekst jedn. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Wniosek do pobrania

poniedziałek, 25-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011