Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
p-18 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Stanowisko

inspektor ds. działalności gospodarczej i profilaktyki rozwoju problemów alkoholowych pokój nr 1

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) rodzaj imprezy
c) organizator imprezy
d) adres imprezy
e) data imprezy
f) pełnomocnicy
Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym wraz z dokonaną opłatą za korzystanie z zezwolenia.

Opłaty

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18¹ ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70,poz 473 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe:
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Goworowo po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu w wyjątkiem piwa
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.41

Termin załatwienia: do 30 dni,

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 7 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011