Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-19 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Stanowisko
inspektor ds. działalności gospodarczej i profilaktyki rozwoju problemów alkoholowych pokój nr 12

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
d) przedmiot działalności gospodarczej
e) adres punktu sprzedaży,
f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
6. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim – w przypadku kontynuacji sprzedaży.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.41

Termin załatwienia: do 30 dni,

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011