Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-21 Zgłoszenie podmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Stanowisko – podinspektor ds. księgowości budżetowej, okienko kasowe

Wymagane dokumenty
1) Wypełniony formularz ”Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 oraz załącznik DT-1/A

DT-1

DT-1A

Opłaty :
nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.15

Termin załatwienia: do 30 dni,

Tryb odwoławczy :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Uwagi:
1) W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy
zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza
nowy termin załatwienia sprawy ( zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa.)
2) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy pokój Nr 1.

Podstawa prawna:

-Art.9 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 ), art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
-Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr.8 poz.60 z póź. zm.) § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych( Dz. U. z 2007 r. nr 205 poz.1484).

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011