Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-22 Wniosek w sprawie ulg w podatku od srodków transportowych osoby fizyczne i prawne

Stanowisko – podinspektor ds. księgowości budżetowej, okienko kasowe

Wymagane dokumenty:
I Podatnik nie będący przedsiębiorcą:
W zależności od ulgi z jakiej podatnik chce skorzystać wnosi:
1.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty podatku.
2.Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.
3.Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub o odroczenie terminu
płatności podatkowej wraz z odsetkami.

Załączniki:
– zaświadczenie o dochodach obojga małżonków,
-kopie odcinków emerytur lub rent,
– potwierdzenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego
(lub kopia pobieranego zasiłku),
-potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia ( kopie rachunków za leki ,wypis ze szpitala
-udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań(kopie opłat za wodę ,światło i inne),
– kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),
– kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,
-informacja o wysokości dotychczas udzielonej pomocy za źródeł publicznych( dot.
przedsiębiorców) ,
– informacja o celu na jaki zostanie przeznaczona kwota ,wynikająca z przyznanej pomocy ,
– inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania.

Opłaty
nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.15

Termin załatwienia:
do 30 dni, W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia w tej sprawie.
Uwagi:
1.W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy(zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
Podstawa prawna
Art. 67a §1 pkt 1-3,§2,art.67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(t. j.- Dz. U z 2005 .Nr 8 , poz. 60 , z późn zm.),

Podatek od środków transportowych osób prawnych -wniosek w sprawie ulg
(umorzeń ,odroczeń ,rat)

Wymagane dokumenty:
W zależności od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:
1.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty podatku
2.Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
3.Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Załączniki:
– sprawozdanie finansowe ( np. Rb-30,)
-bilans,
-kopie deklaracji podatkowej opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,
-kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
-specyfikacje zobowiązań i należności,
– kopie planu finansowego ,kopie ew. decyzji o spłacie zobowiązań publiczno- prawnych (US, ZUS)
-informacja o wysokości dotychczas udzielonej pomocy ze źródeł publicznych (dot. przedsiębiorców)
– informacja o celu na jaki zostanie przeznaczona kwota, wynikająca z przyznanej pomocy,
– inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty
nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.15

Termin załatwienia:
do 30 dni, W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia w tej sprawie.

Uwagi
1.W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy(zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
Podstawa prawna
Art.67a § 1 pkt 1-3,§2, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(t. j. Dz. U. Nr 8 , poz.60,z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. -Dz. U .z 2006 r.
Nr 225,poz.1635).

Wniosek w sprawie ulg,umorzeń,odroczeń

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011